Homehttps://www.brandbuffet.in.th/casual-encounter-w4m/ญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่ม 12,000 ล้านเยน ผลิตคาปาซิเตอร์เจาะตลาดอุปกรณ์ 5G

ญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่ม 12,000 ล้านเยน ผลิตคาปาซิเตอร์เจาะตลาดอุปกรณ์ 5G

เล็งจ้างงานเพิ่ม 2 พันตำแหน่ง


ญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่มอีก 12,000 ล้านเยน โดยเป็นการลงทุนของ มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กับการขยายโรงงานผลิตคาปาซิเตอร์รับการเติบโตของอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี 5G, สมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ และ Wearable Devices พร้อมเตรียมจ้างงานเพิ่ม 2 พันตำแหน่ง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับโรงงานดังกล่าวพบว่าเป็นการลงทุนมูลค่า 2,900 ล้านบาท (เฉพาะตัวอาคาร) โดยจะทำหน้าที่ผลิตตัวเก็บประจุแบบเซรามิกหลายชั้น (Multilayer Ceramic Capacitors) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับเรือธงของมูราตะ และครองส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกสูงถึง 40%

การขยายโรงงานผลิตคาปาซิเตอร์เพิ่มนี้เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่จำเป็นต้องใช้คาปาซิเตอร์ดังกล่าวมากถึง 1,000 – 1,200 ชิ้นต่อหนึ่งอุปกรณ์

สำหรับโรงงานแห่งใหม่ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะถือเป็นฐานการผลิตคาปาซิเตอร์ลำดับที่ 3 ในต่างประเทศของมูราตะ (รองจากจีนและสิงคโปร์) และเป็นโรงงานลำดับที่ 6 ของบริษัท โดยบริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตคาปาซิเตอร์อีกปีละ 10% เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวในวงการอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

 


You may also like