HomePR Newsเปิด 3 อาชีพในฝันเด็กไทย พบสนใจ “วิศวกรรมศาสตร์-แพทยศาสตร์-ธุรกิจส่วนตัว” สูงสุด

เปิด 3 อาชีพในฝันเด็กไทย พบสนใจ “วิศวกรรมศาสตร์-แพทยศาสตร์-ธุรกิจส่วนตัว” สูงสุด

แชร์ :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดผลการสำรวจความคิดเห็น “อาชีพในฝัน” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า 4,000 คน พบเด็กรุ่นใหม่สนใจ 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และการประกอบธุรกิจของตัวเอง สูงสุด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับความสนใจใน 3 สาขาข้างต้นนั้น พบว่า กลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความสนใจเป็นอันดับหนึ่ง โดยครองส่วนแบ่ง 22.19% รองลงมาคือกลุ่มอาชีพด้านแพทยศาสตร์ คิดเป็น 15.07% และกลุ่มอาชีพด้านการประกอบธุรกิจ คิดเป็น 8.86%

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ผลการสำรวจดังกล่าวมาจากการเข้าร่วมงาน Dek-D’s TCAS FAIR ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมงานราว 46,000 คน และ สจล. ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมกว่า 4,000 คนในครั้งนี้ ผ่านกิจกรรม KMITL E-Stamp จึงพบกลุ่มอาชีพ 3 ด้านที่เป็นอาชีพในฝันของนักเรียนที่อยากทำมากที่สุดดังกล่าว ซึ่งถือเป็นข้อมูลให้ สจล. ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับกระแสโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น รศ. ดร.คมสัน มาลีสี ระบุว่า สจล. ได้ออกแบบการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ด้วยฐานข้อมูล Big Data ประมวลผลด้วยแพลทฟอร์มดิจิทัลใช้ AI จัดการ อาทิ การจัดทำ Skills Mapping ที่ผู้เรียนสามารถรับทราบทักษะด้านต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อวางแผนในการ Reskill Upskill รวมถึงมีการใช้งาน KMITL Uapp เชื่อมต่อระบบลงทะเบียน ตารางเรียน การสอบ ตลอดจนการรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ด้วย “KMCH Telemedicine” และเปิดตัว KMITL Digital Brand Ambassador ในชื่อ น้องไฟท์ (FIGHT) Meta Human เวอร์ชั่นแรกของ สจล. ด้วย


แชร์ :

You may also like