HomePR NewsDJSI ชู “ซีพี ออลล์” หนึ่งเดียวของไทยใน DJSI World กลุ่ม Food & Staples Retailing ปี 2022 การันตีองค์กรยั่งยืนระดับโลก 6 ปีต่อเนื่อง [PR]

DJSI ชู “ซีพี ออลล์” หนึ่งเดียวของไทยใน DJSI World กลุ่ม Food & Staples Retailing ปี 2022 การันตีองค์กรยั่งยืนระดับโลก 6 ปีต่อเนื่อง [PR]

แชร์ :

ทุก ๆ ปี S&P Global จะทำการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีผลดำเนินการโดดเด่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประเมินใน 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะมาจากแบบประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่เรียกว่า S&P Corporate Sustainability Assessment ปี 2022 ที่ประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในปี 2022 นี้ มีบริษัทกว่า 13,000 แห่งทั่วโลกได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินนี้

สำหรับในปีนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยังคงได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2017-2022) และกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรเดียวของประเทศไทยในกลุ่มดัชนี DJSI World ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการเป็น “องค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลก” ซึ่งมาจากการให้ความสำคัญกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Heart (Governance and Economic) Health (Social) และ Home (Environmental) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติด้วยการกำกับดูแลที่ดีเป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนปีนี้ ซีพี ออลล์ มีผลดำเนินการสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อม มาจากความจริงจังในการรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลก ผ่านกลยุทธ์ 7 Go Green โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายใน พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน พ.ศ. 2593

“กลยุทธ์ 7 Go Green ถูกขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทางหลักได้แก่ Green Store การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Logistic การดำเนินงานด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Packaging การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และGreen Living การปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการรับมือสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติส่งมอบต่อให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต”

“ขณะเดียวกัน ภายใต้ปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน ซีพี ออลล์ ยืดหยัดเคียงข้างชุมชนและสังคมในทุกวิกฤติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมไทยมีความสุข ผ่านการสร้างคุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริม SME และเกษตรกรที่มีกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้ช่องทางจำหน่าย และให้การเชื่อมโยงเครือข่ายในการขับเคลื่อน และที่ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากพนักงานทุกคน ทุกระดับร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กำกับดูแลกิจการด้วยความสุจริต โปร่งใส เคารพกฎหมาย และมุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น จนกลายเป็นธรรมาภิบาลประจำใจของคนซีพี ออลล์ ทุกคน จึงสามารถกล่าวได้ว่า เรามี ESG in process ในการทำงานทั้งระบบ” นายยุทธศักดิ์ กล่าวเสริม


แชร์ :

You may also like