HomePR NewsSCG รับ 10 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 มุ่งมั่นใช้กลยุทธ์ ESG สร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ยั่งยืน [PR]

SCG รับ 10 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 มุ่งมั่นใช้กลยุทธ์ ESG สร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ยั่งยืน [PR]

แชร์ :

เอสซีจี ได้รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2021” จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย 4 รางวัลความเป็นเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาขา 1. ความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) 2. ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) 3. ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และ 4. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

Santos Or Jaune

นอกจากนี้ ยังได้รับ 6 รางวัลดีเด่น ในสาขา

  1. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)
  2. การตลาด (Marketing Excellence)
  3. การบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)
  4. สินค้า-การบริการ (Product / Service Excellence) โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
  5. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) จำนวน 2 รางวัล จาก บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล

รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพนักงานเอสซีจี ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยหลักธรรมาภิบาล แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง ด้วยการมุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อม โซลูชันครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที ขณะเดียวกัน ก็ได้ใช้ความเชี่ยวชาญพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับชีวิตของผู้คนในสังคม ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, Governance)

ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม