HomePR Newsโฮมโปร ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้าน [PR]

โฮมโปร ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้าน [PR]

แชร์ :

โฮมโปร ต่อยอดความสำเร็จ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน ‘Dow Jones Sustainability Index (DJSI)’ กลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากลตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้านคือ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living

ด้านการพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรับรอง เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหาสินค้าในกลุ่ม Eco Product ซึ่งประกอบด้วย สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ และสินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งยกระดับสินค้ากลุ่ม Eco Product ให้เป็นสินค้า ECO Choice ที่คัดสรรพิเศษเพื่อเป็นตัว เลือกให้กับลูกค้า  รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริการ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการเถ้าแก่น้อย โดยยกระดับฝีมือช่างให้มีมาตรฐาน และเพิ่มจำนวนทีมช่างให้เพียงพอต่อการขยายายสาขา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้าน และส่งมอบงานบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ บริการ Home Service สูงขึ้น

DJSI เป็นดัชนีความยั่งยืนระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ซึ่งประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับและใช้เป็นข้อมูลในการลงทุน  การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

“การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายคุณวุฒิ กล่าวปิดท้าย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม