HomeDesign7-11 หนุนไอเดีย ‘หูหิ้วถ้วยกาแฟ’ จาก “เส้นกก” ภูมิปัญญาไทย จาก โรงเรียนในพัทลุง

7-11 หนุนไอเดีย ‘หูหิ้วถ้วยกาแฟ’ จาก “เส้นกก” ภูมิปัญญาไทย จาก โรงเรียนในพัทลุง

แชร์ :

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีต การสืบสานและอนุรักษ์จึงสำคัญเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาหายไปจากชุมชน การสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การขับเคลื่อนมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ในโครงการ หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก” ของ โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) .ควนขนุน .พัทลุง จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่กำลังช่วยพลิกโฉมภูมิปัญญา สู่หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) .ควนขนุน จ.พัทลุง ที่นำวัชพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างต้นกกและ พืชเศรษฐกิจอย่าง “กระจูด”  มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยลดการใช้พลาสติก สร้างความแปลกใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีในชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม ซีพี ออลล์จึงได้เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภายใต้ชื่อ ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกและกระจูด ทั้งในด้านงบประมาณ องค์ความรู้ การตลาด ตลอดจนช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

โครงการนี้ มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการศึกษา มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึงหูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก ทำให้ทั้งเด็กๆ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนคนในชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในการต่อยอดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ถือเป็นโครงการที่โดดเด่น จนทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ หรือ School Model ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้การประเมินโครงการ CONNEXT ED ของบมจ.ซีพี ออลล์ นอกจากองค์กรจะสนับสนุนงบประมาณในโครงการแล้ว ยังส่งเสริมให้โรงเรียนนำ หูหิ้วถ้วยกาแฟ จากเส้นกก มาใช้กับ All Café ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาทดลองจำนวน 3 สาขา คือ สาขาทะเลน้อย สาขาควนขนุน และสาขาโพธิ์ทองควนขนุน โดยกำหนดจัดวางในระยะทดลอง 3 เดือน ซึ่งเป็นก้าวแรกในการดำเนินการก่อนที่จะสรุป ประเมินผลตอบรับ แล้วจึงเตรียมขยายผลไปยังร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีบริการกาแฟและเครื่องดื่มจาก All Café  ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในลำดับถัดไปนายธานินทร์ กล่าว

ด้านนางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) .พัทลุง กล่าวว่า จากโครงการ CONNEXT ED ที่ทางซีพี ออลล์ สนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งหมด 3 ฐานการเรียนรู้ สู่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้การแปรรูปข้าวเกรียบปลาดุกยิ้ม 2. ฐานการเรียนรู้สายหูหิ้วแก้วกาแฟเส้นใยกกรักษ์โลก และ 3. ฐานการเรียนรู้ การจักสาน/ตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูดเป็นของชําร่วยและของที่ระลึก อิงตามบริบทของชุมชน ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างชื่อที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งข้าวเกรียบปลาดุกยิ้ม กระเป๋ากระจูดสานมือ กระเช้ากระจูด ของชำร่วยจากกระจูด รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก” ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างล้นหลามจากลูกค้าออนไลน์ และนักท่องเที่ยวในชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง

หลักสูตร หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก บูรณาการร่วมกับหลักสูตรท้องถิ่น มีการนำเทคนิคฝีมือด้านหัตถกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบสายหูหิ้วถ้วยกาแฟได้อย่างสวยงามไม่ซ้ำใคร มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าของต้นกกได้เป็นอย่างดีนางนิษฐกานต์ กล่าว

นางสาวณัฐกันต์ ปราบสงคราม ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บมจซีพี ออลล์ จำกัด ตัวแทนองค์กรผู้ร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อย่างใกล้ชิด กล่าวว่า หลักสูตรท้องถิ่น หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก และ กระเป๋ากระจูดสานมือ เป็นกิจกรรมการเรียนงานอาชีพ ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วมบวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Community Center) ตอนนี้บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และร่วมมือกับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีอื่นๆ อีกมากมาย โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทํา และร่วมพัฒนา

ที่ผ่านมา ได้เข้ามามีส่วนในการให้คำแนะนำด้านการจัดการตลาด  การบริหารจัดการด้านการผลิต การขยายกรอบแนวคิดให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้หลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีส่วนสำคัญในการลดใช้พลาสติก และมีโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หากมีการขยายการใช้งานสู่กลุ่มสาขาของเซเว่น อีเลฟเว่นในทุกภูมิภาคของประเทศ

น้องปราย..เกวรินทร์ พูลม่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนในการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า ได้เรียนรู้การบริหารจัดการทางการตลาดในรูปแบบสหกรณ์ร้านค้าหลากหลายช่องทาง เช่น การขายบนช่องทางออนไลน์ และส่งขายร้านค้าโดยตรง การทำรายรับรายจ่าย และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

ส่วนตัวชอบกิจกรรมการถักสานหูหิ้วถ้วยกาแฟทำจากเส้นใยกก เนื่องจากได้ใช้สมาธิ และทักษะการใช้ฝีมือในการสานให้ออกมาสวยงามอย่างมีคุณภาพ อย่างเส้นใยกกก็นำมาจากในพื้นที่ชุมชนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน เพราะหูหิ้วจากเส้นใยกกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ มีความแข็งแรงทนทาน และช่วยลดขยะพลาสติกในชุมชนอีกด้วย และที่สำคัญยังมีส่วนช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันใช้สินค้า  รักษ์โลกมากขึ้น จนได้รับการตอบรับจากคนภายนอกเป็นอย่างดี ส่งผลให้คนในชุมชนมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้น มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้โครงการ หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก และกระเป๋ากระจูดสานมือโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์.ควนขนุน .พัทลุง สามารถดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่ซีพี ออลล์ดูแล โดยสามารถฝ่าด่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในความดูแลของบริษัททั้งหมดกว่า 189 โรงเรียนในรุ่นเดียวกัน กลายเป็นต้นแบบสำคัญให้กับโรงเรียนอื่นๆ และคนในชุมชน สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและขอแนวทางการดำเนินโครงการ สามารถนำไปปรับใช้ในด้านการอาชีพได้  สู่การต่อยอดเป็น SME อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จากองค์ความรู้ต่างๆ และขยายความสำเร็จสู่ชุมชนต่อไป 


แชร์ :

You may also like