“ยูซิตี้-วีจีไอ” ในเครือ BTS ทุ่ม 2 หมื่นล้าน เข้าลงทุน JMART-SINGER-ประกันชีวิต A LIFE

BTS U VGI x JMART

ธุรกิจในเครือ BTS ของ “คีรี กาญจนพาสน์” ปิดดีลขยายธุรกิจใหม่ใน JMART- SINGER- ประกันชีวิต A LIFE รวมมูลค่าลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท ผ่าน 2 บริษัทในเครือ “ยูซิตี้และวีจีไอ”

- Advertisement -

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER และบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้

1. U เข้าลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JMART จำนวน 136 ล้านหุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 30.33 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,129 ล้านบาท ส่งผลให้ U ถือหุ้นใน JMART สัดส่วน 9.9%

– ใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 16,723,002 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 30.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ซึ่งถือโดย U ครบทั้งจำนวน 507 ล้านบาท

2. U เข้าลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SINGER จำนวน 197 ล้านหุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 36.3 บาท รวมเป็นมูลค่า 7,155 ล้านบาท ส่งผลให้ U ถือหุ้นใน SINGER สัดส่วน 24.9%

– ใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 จำนวน 11,557,681 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 36.3 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SINGER-W3 ซึ่งถือโดย U ครบทั้งจำนวนทั้งสิ้น 419 ล้านบาท

3. สรุปการลงทุนสินทรัพย์ที่ U ได้จากการซื้อหุ้น JMART และ SINGER อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยเท่ากับ 33.7 บาท และ 40.3 บาท ตามลำดับ โดยมีส่วนลดไม่เกิน 10% ของราคาตลาด ดังนั้นมูลค่าลงทุนใน JMART และ SINGER รวมกัน 12,211 ล้านบาท คาดว่าการเข้าลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 ปี 2564

4. U เข้าลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ A LIFE รวมมูลค่า 2,222 ล้านบาท ดังนี้

– บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (UGH) เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ A LIFE จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ A LIFE 6 ราย รวม 148 ล้านหุ้น สัดส่วน 75% ของจำนวนหุ้น A LIFE ในราคาซื้อขายรวม 1,500 ล้านบาท

– UGH จะซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ A LIFE จากบริษัท เอเชี่ยน เวนเจอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท บวกกับดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 102 ล้านบาท

– UGH ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ A LIFE ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 61.9 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 619 ล้านบาทบาท หลังวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ คิดเป็นสัดส่วน 75% ของจำนวนหุ้นของ A LIFE

5. สาเหตุที่ U เข้าลงทุนใน JMART-SINGER- ประกันชีวิต A LIFE เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า บริการ และโรงแรม ของ U ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงต้องการลงทุนในธุรกิจใหม่ เห็นว่ากลุ่มธุรกิจ SINGER ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บริการเช่าซื้อ บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน บริการทางการเงินอื่น ๆ และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัย มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต

6. ส่วน JMART เป็นผู้ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักคือ จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการค้าปลีกและค้าส่ง และลงทุนในธุรกิจหลากหลาย จะช่วยทำให้ U มีธุรกิจหลากหลายมากขึ้น การเข้าลงทุนใน JMART และ SINGER จะช่วยให้ U มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากการลงทุนและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจอสังหาฯและโรงแรม เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

7. การลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต A LIFE เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีจะช่วยให้ U มีผลประกอบการที่ดีขึ้น A LIFE มีช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตหลายช่องทาง โดยเฉพาะการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ทำให้ U สามารถนำศักยภาพและเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจโดยไม่ต้องเริ่มใหม่

8. บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) หรือ VGI ในเครือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าลงทุนใน JMART โดยจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMART ที่จะออกและเสนอขายให้ VGI ในรูปแบบ Private Placement จำนวน 206 ล้านหุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 30.33 บาท มูลค่ารวม 6,256 ล้านบาท ส่งผลให้ VGI ถือหุ้นใน JMART สัดส่วน 15%

– ใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 จํานวน 25,337,882 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 30.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมหากมีการใช้สิทธิ 768 ล้านบาท รวมการเข้าลงทุนใน JMART เป็นมูลค่า 7,025 ล้านบาท

9. การเข้าลงทุนของ VGI ใน JMART ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลัก คือ การจําหน่ายโทรศัพท์มือถือและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดี โดยเฉพาะจากแนวโน้มการทํางานและการเรียนหนังสือจากบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ VGI สามารถขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้า Gadget ผ่านพื้นที่ค้าปลีกกลุ่ม JMART การขยายจุดรับสินค้า (Pick-up Counters) และจุดให้บริการ (Service Points) ของ JMART บนสถานีรถไฟฟ้า และการใช้เครือข่ายการขนส่งสินค้าของบริษัทในกลุ่ม VGI