เจาะโอกาสธุรกิจผลิตยาและเวชภัณฑ์กับ JP … ในวันที่คนไทย Healthy มากขึ้น!

การเกิดขึ้นของ COVID-19 ได้สร้างความปกติใหม่หรือ New Normal ในแทบทุกมิติของชีวิต รวมถึงเรื่องสุขภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาและตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตต่อเนื่อง จากเดิมที่อุตสาหกรรมเหล่านี้มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันได้เริ่มขยายฐานไปยังกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว รวมถึงวัยอื่น ๆ ที่เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้น

- Advertisement -

โอกาสการเติบโตที่ชัดเจน ทำให้ธุรกิจยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแนวโน้มขยายตัวตามเมกะเทรนด์สุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) ซึ่งเป็น “ธุรกิจต้นน้ำ” ที่มีความสำคัญ แต่ยังมีจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจัดจำหน่าย เพราะการเป็นผู้ผลิตนั้นต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

หนึ่งในผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงยาอย่างยาวนานคือ บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JP) ซึ่งเริ่มจากธุรกิจร้านขายยาย่านหัวลำโพง ในปี 2497 ก่อนจะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างอั้งง้วนเฮง สุภาพโอสถ จนกระทั่งมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยอยู่ระหว่างการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง)

JP กับประสบการณ์ด้านเวชภัณฑ์กว่า 70 ปี

ธุรกิจของ JP ในปัจจุบันครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนตำรับยาหรือการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลัก 2 รูปแบบคือ การรับจ้างผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55 – 74% ของรายได้จากการขายสำหรับปี 2561 – 2563  และส่วนที่เหลือมาจากการผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand)

นอกจากประสบการณ์หลายทศวรรษ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของ JP เติบโตอย่างแข็งแกร่งคือ การวิจัยและพัฒนาที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพได้ในทุกยุคสมัย โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ครอบคลุมต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

แน่นอนว่าสำหรับธุรกิจประเภทนี้ คุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดย JP ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการการันตีว่าทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ตรวจ GMP ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาที่ดีและได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

พัฒนานวัตกรรม รับเมกะเทรนด์สังคมแห่งการดูแลสุขภาพ

จากการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดสินค้าสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีลักษณะการผลิตสินค้าใกล้เคียงกัน ทำให้การสร้างความแตกต่าง ทั้งการนำเสนอสูตรผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม หรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตควรให้สำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยองค์ความรู้ในการพัฒนาและทดสอบ เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ JP มุ่งมั่นพัฒนาอยู่เสมอ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างการเติบโตของธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ JP ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและภาคการศึกษามาต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในวันที่ผู้คนต่างตระหนักเรื่องสุขภาพ การที่ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์อย่าง JP ยังคงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตไปกับเมกะเทรนด์สุขภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต

References

  • ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ sec.or.th