HomePR Newsจองวัคซีนโมเดอร์นา! ยังเหลือโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์-บำรุงราษฎร์

จองวัคซีนโมเดอร์นา! ยังเหลือโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์-บำรุงราษฎร์

แชร์ :

moderna vaccine

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

หลังจากโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนที่สนใจจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) เทคโนโลยี mRNA มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจองเต็มจำนวน เกือบทุกแห่งได้เปิดให้จ่ายเงินล่วงหน้าและปิดจองกันไปแล้ว

Santos Or Jaune

สำรวจถึงวันนี้ 10 กรกฎาคม 2564 ยังเหลือโรงพยาบาลที่เปิดจองอยู่ คือเครือเกษมราฎร์และบำรุงราษฎร์ ตามดูเงื่อนไขการจองวัคซีนโมเดอร์นาของทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

เครือเกษมราษฎร์

โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ การุญเวช และเวิลด์เมดิคอล เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นารอบ 2 อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (มีจำนวนจำกัด) ราคาเข็มละ 1,650 บาท
จองผ่านลิงค์ https://bit.ly/BCHvacbooking

รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาผ่านโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฏร์ ดังนี้
1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน จองฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน
– กรณีฉีด Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม
– กรณีฉีด AstraZeneca มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)

การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ

ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา
– ราคาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จำนวน 1,650 บาทต่อเข็ม
– ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน
– เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน ภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
– คาดว่าวัคซีนมจะมาถึงประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

kasemrad moderna payment

การคืนเงิน

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ สามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
– ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
– แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนในล็อตต่อไป

2. กรณีทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

ทั้งนี้สามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า


บำรุงราษฎร์

– โรงพยาบาลบำรุงราษร์ เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ราคาเข็มละ 1,650 บาท เริ่มเปิดจองวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
– จองผ่านเว็บไซต์บำรุงราษฎร์ https://www.bumrungrad.com/th (ที่เดียว)
– ขั้นตอนเข้าเว็บไซต์ กรอกแบบสอบถามเปิดเผยประวัติการรับวัคซีนตามความจริง และทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน
– เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ รพ.ส่งแบบฟอร์มการชำระเงินให้ทางอีเมล์ (จ่ายเงินแล้วหากต้องการยกเลิก รพ.ไม่คืนเงินและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบประวัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ผู้รับวัคซีน และเพื่อป้องกันการขายสิทธิ์ต่อ)
– เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม รพ.ได้กำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวันเมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียนและเปิดรับใหม่ในวันถัดไป (กล่าวคือ รพ.จะกำหนดยอดจองแต่ละวัน เปิดให้จองเวลา 9.00 น. เมื่อครบกำหนดในวันนั้นก็จะปิดจอง และเปิดจองในวันต่อไป โดยยังไม่แจ้งกำหนดปิดจองว่าเป็นวันไหน)
– รพ.ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติกับ รพ.ก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับต่อไป

– ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนสามารถจองวัคซีนโมเดอร์นาได้

BH bumrungrad Moderna vaccine บำรุงราษฎร์ จองโมเดอร์นา

ข้อแนะนำผู้สนใจจองวัคซีนโมเดอร์นาและลำดับการจัดสรรของบำรุงราษฎร์

1. บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สามารถฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน
2. บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ฉีดให้ครบ 2 เข็มก่อนและห่างไป 3-6 เดือน สามารถใช้โมเดอร์นาเป็น Booster Dose 1 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์
3. บุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ฉีดให้ครบ 2 เข็ม โดยยังไม่มีความจำเป็นต้องจองโมเดอร์นา เพื่อเป็น Booster Dose เพราะ AstraZeneca 2 เข็ม สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์เดลตาได้ (หากต้องการ Booster Dose ให้รอ AstraZeneca เจเนอเรชั่นใหม่ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ หรือ Multi-variant vaccine)

จากข้อมูลการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีจำนวน 9 ล้านโดส แต่ล็อตแรกบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนในประเทศไทย แจ้งยอดส่งได้ 5 ล้านโดส วัคซีนจะเข้ามาช่วงไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาส 1/2565 อีก 1.1 ล้านโดส


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม