ปตท. รุกธุรกิจยา-สุขภาพ ซื้อหุ้นบริษัทยาในไต้หวัน มูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังสร้าง New S-curve

ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 “คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” มีมติอนุมัติให้ “บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด” ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ “Lotus Pharmaceutical Company Limited” หรือ “Lotus” (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน) จํานวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 80.7 เหรียญไต้หวันใหม่ต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กว่า 1,564 ล้านบาท)

- Advertisement -


โดยราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน และภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด ใน Lotus คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว การลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามกลยุทธ์ในธุรกิจ “New S-curve” ของ ปตท. ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ ด้าน Life Science (ชีววิทยาศาสตร์)

สำหรับ “Lotus Pharmaceutical Company Limited” ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท

การลงทุนใน Lotus จะทําให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาต้านมะเร็งวิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในภูมิภาคดังกล่าวสามารถเข้าถึงยาสามัญได้มากขึ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น โดยไม่เป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. แต่เป็นการรายงานเพื่อความสอดคล้องกันของการร่วมทุนกับบริษัทจดทะเบียนอื่น