HomeBrand Move !!แกรมมี่ส่งกลุ่ม ONE เข้าตลาด ขายหุ้น IPO 20% ธุรกิจทีวีดิจิทัลปี 63 โชว์กำไร 633 ล้าน

แกรมมี่ส่งกลุ่ม ONE เข้าตลาด ขายหุ้น IPO 20% ธุรกิจทีวีดิจิทัลปี 63 โชว์กำไร 633 ล้าน

แชร์ :

Boy ONE บอย ถกลเกียรติ

หลังจาก Grammy ของ “อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม” ปรับโครงสร้างธุรกิจ “จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง” (GMMCH) โดยขายกิจการให้กับกลุ่ม ONE ที่มี “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” เป็นหัวเรือใหญ่ ล่าสุดประกาศนำกลุ่ม ONE เข้าตลาด ขายหุ้น IPO 20%

Santos Or Jaune

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ Grammy เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 อนุมัติการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ONE) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของ Grammy แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) เพื่อนำหุ้นสามัญ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุน 20% ของทุนชำระแล้วของ ONE

เนื่องจาก Grammy และ ONE ประกอบธุรกิจคล้ายกันในส่วนของการผลิตคอนเทนต์และทีวีดิจิทัลช่อง ONE 31 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ ONE เป็นผู้นำ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ประเภทละคร ซีรีส์ และรายการที่ออกอากาศทางทีวีดิจิทัลเป็นหลักและสื่อวิทยุ FM

หลังจากปลายปี 2563 ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (GMMCH) ให้แก่ ONE ประกอบไปด้วยธุรกิจผลิตคอนเทนท์ สื่อและโชว์บิซ 4 บริษัท คือ จีเอ็มเอ็มทีวี จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (เอไทม์-มีเดีย) เช้นจ์ 2561 และจีเอ็มเอ็มสตูดิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล

นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาแต่งตั้ง ONE เป็นตัวแทนการตลาด ทีวีดิจิทัล ช่อง GMM25 แล้ว เชื่อว่า Grammy และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย Grammy และบริษัทย่อยในเครือ ไม่มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE เป็น Flagship ของกลุ่ม

ONE before IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ONE ก่อน IPO
– บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ของกลุ่มปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 50%
– กลุ่มคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 7.09%
– บริษัทซีเนริโอ จำกัด (ถือหุ้นโดยคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ บุคคลอื่นและ Grammy) ถือหุ้น 11.64%
– Grammy ถือหุ้น 31.27%

ONE after IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ONE หลัง IPO
– ประชาชนทั่วไป 20%
– บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ของกลุ่มปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 40%
– กลุ่มคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 5.67%
– บริษัทซีเนริโอ จำกัด (ถือหุ้นโดยคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ บุคคลอื่นและ Grammy) ถือหุ้น 9.31%
– Grammy ถือหุ้น 25.02%

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ONE ดังนี้
ปี 2562 รายได้ 2,773 ล้านบาท กำไร 178 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 4,168 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,692 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 3,215 ล้านบาท กำไร 633 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 7,168 ล้านบาท หนี้สินรวม 5,376 ล้านบาท


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม