OR เคาะช่วงราคา IPO 16-18 บาท มูลค่าเสนอขาย 41,760-46,980 ล้านบาท เปิดจอง 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 2564


วันนี้ (14 ม.ค.) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR สรุปข้อมูลไฟลิ่ง โดยกำหนดช่วงราคา IPO 16 -18 บาทต่อหุ้น เปิดจองสำหรับผู้ซื้อรายย่อย วันที่ 24 มกราคม –  2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะประกาศราคาสุดท้ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564


OR เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT โดยเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ไม่เกิน 390 ล้านหุ้น รวมกันไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออก

- Advertisement -

โดยแบ่งเป็น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อในประเทศจำนวน 1,860 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ จำนวนรวมกันประมาณ 450 ล้านหุ้น รวมมูลค่าเสนอขาย 41,760-46,980 ล้านบาท (ไม่รวมกรีนชู)

OR มีทุนจดทะเบียนรวม 9,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท ปตท.ถือหุ้น 100% หลังการเสนอขายหุ้น IPO ปตท จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ OR ด้วยการถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75%

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 23.9-26.9 เท่า โดยคำนวณจากช่วงราคาเสนอขายที่ 16-18 บาทต่อหุ้น จากอัตราการทำกำไรของ OR ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง โดยมีนยโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

ธุรกิจของ OR ประกอบด้วย ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการ อื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

ปัจจุบัน OR เป็นผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ปตท.จำนวน 2,297 สถานี (ทั้งในและต่างประเทศ) ธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon 3,168 ร้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ 319 ร้าน ภายใต้แบรนด์ เท็กซัส ชิคเก้น, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ, เพิร์ลลี่ ที ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ จิฟฟี่ และเซเว่น อีเลฟเว่น 2,046 แห่ง

ปี 2563 OR มีรายได้ 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน) อยู่ที่ 319,308 ล้านบาท กำไร 5,868 ล้านบาท
– ธุรกิจน้ำมัน 291,746 ล้านบาท สัดส่วน 91.38%
– ธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ 11,690 ล้านบาท สัดส่วน 3.66%
– ธุรกิจต่างประเทศ 15,845 ล้านบาท 4.96%
– อื่นๆ 6.97 ล้านบาท

ย้อนหลัง 3 ปี OR มีกำไรดังนี้ ปี 2562 กำไร 10,895 ล้านบาท ปี 2561 กำไร 9,493 ล้านบาท ปี 2560 กำไร 12,671 ล้านบาท

การเสนอขายหุ้น IPO ของ OR คาดว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ 41,079 – 53,209 ล้านบาท (โดยคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ช่วงราคาเสนอขาย 16-18 บาทต่อหุ้น และคำนวณถึงกรณีที่มีและไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) ทั้งจำนวน) OR แจกแจงวัตถุประสงค์ใช้เงินไว้ดังนี้
– ขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน มูลค่า 13,330 ล้านบาท ระหว่างปี 2564-2568
– ขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ มูลค่า 3,800 ล้านบาท ระหว่างปี 2564-2568
– การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน มูลค่า 8,500 ล้านบาท ระหว่างปี 2564 – 2568
– การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก มูลค่า 9,800 ล้านบาท ระหว่างปี 2564 – 2568
– การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ มูลค่า 5,000 – 9,500 ล้านบาท ระหว่างปี 2564 – 2568
– เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มูลค่า 679 – 8,309 ล้านบาท