สภาพัฒน์ฯ เผยตัวเลข GDP ไทย ไตรมาส 2 ติดลบ 12.2%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 เดือนมีนาคม-มิถุนายน พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2563 ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 1/2563 และคาดการณ์ว่าทั้งปีอาจจะติดลบ 7.3 – 7.8%

- Advertisement -

โดยมีสาเหตุ สำคัญมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล และการลงทุนของภาครัฐขยายตัว

ด้านการผลิต ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 3.2 จากผลกระทบของภาวะภัยแล้ง ภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 12.9 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสที่ 1/2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 14.4 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

ภาคบริการ ลดลงร้อยละ 12.3 เทียบ กับที่ลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางด้านบริการสำคัญๆ ลดลงอย่างเป็นวงกว้าง เช่น สาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ เป็นต้น

ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนลดลงร้อยละ 6.6 การลงทุน และการส่งออกและนำเข้าสินค้า และบริการลดลงร้อยละ 8.0 ร้อยละ 28.3 และ ร้อยละ 23.3 ตามลำดับ ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.4 หลังปรับปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2563 ลดลงร้อยละ 9.7 (QoQ SA)

จากตัวเลขในไตรมาสที่ 2 นี้ เมื่อรวมกับสถิติในไตรมาสแรก พบว่า เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกติดลบ 6.9% นอกจากนี้ เมื่อประมาณการเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งปี คาดการณ์ว่าอาจจะ ติดลบ 7.3 – 7.8% จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังส่งผลต่อการท่องที่ยว และส่งออกของประเทศไทย และสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก