รับสมัครผู้เข้าร่วมการทำวิจัย หัวข้อ “ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความนับถือตนเอง และประสิทธิภาพในการทำงานของชายไทยวัยกลางคน”

ขอเรียนเชิญชายไทยที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี อาศัยอยู่ในกรุงเทพ และปริมลฑล เข้าร่วมการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ในหัวข้อ “Impact of Body Image on Middle-Aged Thai Men’s Self-Esteem and Job Performance” (ผลกระทบของภาพลักษณ์ต่อความนับถือตนเอง และประสิทธิภาพในการทำงานของชายไทยวัยกลางคน) การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองที่มีต่อภาพลักษณ์ของชายวัยกลางคนในประเทศไทย อายุ 35-50 ปี (ที่ประกอบอาชีพ) เพื่อพิจารณาว่าพวกเขามีมุมมองต่อภาพลักษณ์ซึ่งมีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และการปฏิบัติงานอย่างไร โดยเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิยาองค์กร มหาวิทยาลัย Walden มลรัฐมินนิสโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

- Advertisement -

เป้าหมายสำคัญของงานวิจัยนี้ ได้แก่ การนำองค์ความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาพลักษณ์ที่มีผลกระทบต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และการปฏิบัติงาน และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับชายไทยวัยกลางคน ที่มีปัญหาทางด้านภาพลักษณ์ และนำไปสู่การลดปัญหาในการทำงานของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นายจ้าง องค์กร รวมถึงตัวชายไทยวัยกลางคนแต่ละท่าน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างจิตวิทยาองค์กร/จิตวิทยาการทำงานอันดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ชายไทย (อายุระหว่าง 35-50 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมลฑล มีงานทำ (ไม่ว่าจะเป็น ประกอบอาชีพส่วนตัว ลูกจ้างชั่วคราว หรือเป็นพนักงานบริษัท/ห้างร้าน) มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาทางด้านภาพลักษณ์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

การสัมภาษณ์จะถูกจัดทำผ่านทางโทรศัพท์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) โดยการสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียงเพื่อเป็นข้อมูล โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ในกรณีศึกษาเท่านั้น