พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ห่วงใยผู้เอาประกันภัย พร้อมร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต [PR]

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ในขณะนี้ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยลูกค้าและผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ จึงขอร่วมเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการผ่อนผันเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Advertisement -

1.ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

2. ยกเว้นดอกเบี้ย หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน กรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านบริการ LINE Live Chat หรือติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621 เวลา 8.30-19.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และ เวลา 8.30-16.00 น. ในวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี)