N Health เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์รองรับกลุ่มเป้าหมายตลาด EEC พร้อมดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจังหวัดระยอง [PR]

นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) เปิดเผยว่า N Health ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ ครอบคลุมการให้บริการมากกว่า 50 สาขา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เปิดศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ สาขาจังหวัดระยอง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาลต่างๆตามโครงการสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ภาครัฐมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลงทุนหลักของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และ นิคมอุตสาหกรรม

- Advertisement -

สำหรับ N Health สาขาระยอง พร้อมให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง จะให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อย่างเช่น การตรวจด้านเวชะศาสตร์ชะลอวัย การตรวจสารพิษและโลหะหนักสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีชนิดต่างๆ บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงการตรวจพันธุกรรมที่ตอบสนองตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองเทรนด์ดูแลสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะแนวคิดการตรวจสุขภาพเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องการค้นหาโรค มาเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

N Health ได้เข้ามาตั้งศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่จังหวัดระยอง จะช่วยสนับสนุนการด้านการสาธารณสุขรวมไปถึงการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร โดย N Health พร้อมจะให้บริการแก่ชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเต็มรูปแบบ โดยมองว่า จังหวัดระยองมีการพัฒนาอย่างยิ่งในด้านต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

“ปัจจุบันธุรกิจประเภทเฮลท์แคร์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากผู้คนให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นและประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ขณะที่นโยบายภาครัฐก็มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัล ฮับ) การสานต่อนโยบาย EEC จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนและยาวนาน”  ประธานคณะผู้บริหาร N Health กล่าว