พนักงานยูโอบีและลูกค้ากว่า 3,000 คน ส่งต่อความดีในกิจกรรม 2019 UOB Heartbeat Run/Walk ระดมทุนกว่า 2.4 ล้านบาท เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน [PR]

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 3,000 คนร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2019 UOB Heartbeat Run/Walk” ระดมทุนได้มากกว่า 2.4 ล้านบาท มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

- Advertisement -

กิจกรรม เดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ ยูโอบี ฮาร์ทบีท หรือ UOB Heartbeat โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนาคารยูโอบี ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้านคือ ศิลปะ (Art) การศึกษา (Education) และเยาวชน (Children) ซึ่งมีนโยบายการดำเนินงานใน 3 แนวทางผ่าน การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Philanthropy) ความเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Participation) เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการส่งต่อสิ่งดีคืนสู่ชุมชนร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร ในปีนี้เงินสนับสนุนที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปมอบแก่สองหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนพระดาบส สถาบันฝึกอบรมอาชีพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำพนักงานวิ่งระยะทาง 4 กิโลเมตร กล่าวว่า “เพื่อนพนักงาน ครอบครัว ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันต่างมาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk โดยเป้าหมายดังกล่าวคือต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลนหรือมีโอกาสในการศึกษาน้อยกว่าคนอื่น ผมเชื่อว่าความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันของทุกคนที่ต้องการแบ่งปันและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจะช่วยสร้างให้เกิดความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม” กิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019 UOB Heartbeat Run/Walk จัดขึ้นในวันเดียวกันระหว่างกลุ่มธนาคารยูโอบีทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ประเทศไทยและเวียดนาม โดยในปีนี้ มีพนักงานครอบครัว รวมทั้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 19,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งภูมิภาคมากกว่า 38ล้านบาท (1.58 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย