ออลไทยแท็กซี่ มอบรางวัล“คนขับเกรด A” เสริมสร้างขวัญกำลังใจคนขับรถแท็กซี่คุณภาพ เริ่ม ก.ค.นี้ [PR]

บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด จัดโครงการ “คนขับเกรด A” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนายกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านระเบียบมีวินัย ความสะอาด ความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ที่มีประวัติการทำงานดี ปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดมอบรางวัลทุกเดือน เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้

- Advertisement -

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เปิดเผยระหว่างการอบรางวัลโครงการคนขับเกรด A ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในด้านความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประเมินผลในรอบ 1 เดือนรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562 โดยมีพนักงานที่ผ่านการประเมินและเข้ารับรางวัล จำนวน 28 คน

ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณาในการได้รางวัล จะดูจากเงื่อนไขความรับผิดชอบ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้ 1. ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 2. นำรถเข้าตรวจสมรรถนะตามกำหนด เพื่อให้บริการผู้โดยสารอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 3. ขับรถปลอดภัยตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเดินรถตรวจสอบตำแหน่งและความเร็วรถในการขับขี่ของพนักงานขับไม่ให้เกินมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. รับงานตามที่บริษัทฯ กำหนด เนื่องจากออลไทยแท็กซี่มีแผนก Call center รับงานจากลูกค้าจึงมีการประสานงานให้พนักงานขับรถออกไปให้บริการตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด 5. ไม่เคยถูกร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนจะได้รับเงินรางวัล ภายใต้โครงการ “คนขับเกรด A” ซึ่งกำหนดมอบรางวัลคนขับรถเกรด A เป็นประจำทุกเดือน

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดมองรางวัลตามโครงการฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพให้พนักงานขับรถแท็กซี่รักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในทุกการให้บริการ สำหรับธุรกิจของออลไทยแท็กซี่เป็นธุรกิจบริการรถโดยสารสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ดี มีความปลอดภัย ดังนั้นพนักงานขับรถถือว่าเป็นหัวใจหลักในการให้บริการผู้โดยสาร

โดยบริษัทฯ พร้อมเปิดรับพนักงานขับรถออลไทยแท็กซี่ที่มีหัวใจบริการ สมัครพร้อม รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), บัตรประจำตัวคนขับรถ (บัตรเหลือง) และใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) สามารถนำหลักฐานการสมัครติดต่อด้วยตนเอง ที่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนวิภาวดี-รังสิต วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2939-4999 ต่อ1174 หรือ www.nakhonchaiair.com