N Health เปิดตัวระบบ E-Sourcing ในอุตสาหกรรมสุขภาพ [PR]

คุณวิภาพร เจริญวัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล เปิดเผยว่า บริษัทได้นำร่องพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ (E-Sourcing) พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาโซลูชั่นอื่น ๆ เป็นแพลตฟอร์ม Digital Procurement และเตรียมเปิดเว็บไซต์การบริการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านซัพพลายเชนทั้งระบบ

- Advertisement -

สำหรับ N Health ในฐานะเป็นหน่วยงานจัดซื้อกลางของเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) มีคู่ค้ามากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งระบบ E-Sourcing นี้จะช่วยกำหนดรูปแบบมาตรฐานของกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจนและถือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้โอกาสที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และเท่าเทียมกันในการแข่งขันให้กับระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงก่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็ว

บริการ E-Sourcing ของ N Health ประกอบด้วย การประกาศจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ ผ่านเว็บไซด์ http://partnership.nhealth-asia.com การแจ้งข้อมูลร่างขอบเขตงาน TOR การลงทะเบียนสมัครใช้งานเพื่อเป็นคู่ค้า (Registration) การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของคู่ค้า การตรวจสอบคุณสมบัติคู่ค้าเพื่อเข้าประกวดราคา (Pre-Qualification) และการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-762-4000 หรือ Email : Customerservices@nhealth-asia.com