กระทรวงสาธารณสุข และยูนิเซฟ เปิดตัว 9 ย่างเพื่อสร้างลูก ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูก เสริมสร้างพัฒนาการสมวัย [PR]

กระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัว โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ช่องทางสื่อสารข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกผ่าน Facebook Messenger ให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แก่ทุกครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับความรู้ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกเติบโตเต็มศักยภาพ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.
2562 ร่วมกับแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นาย โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า อัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงโดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบปัญหาต่าง ๆ ด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอยู่ในระดับต่ำและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหา“เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” จึงต้องส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้นมุ่งเน้นให้เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

- Advertisement -

“เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยพัฒนาโครงการ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้ แนะนำกิจกรรมสร้างพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ตามช่วงวัย เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึงความรู้และทักษะปฏิบัติอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็ก เกิดเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ถือเป็นของขวัญวันเด็กปี พ.ศ.2562 สำหรับเด็กไทยที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้”
ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “การได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความเฉพาะเจาะจงและมีสิ่งต่างๆ ที่พ่อแม่ควรรู้และควรระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับช่วงวัยนั้นๆ โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก จึงจะส่งข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอในเรื่องที่เหมาะสมกับอายุของเด็กให้ผู้รับ โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมอนามัย ยูนิเซฟและกรม อื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กเพื่อให้พ่อแม่ได้สามารถได้รับความรู้และนำกิจกรรมไปทดลองทำกับลูกได้”

นาย โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เช่น ร้องเพลง อ่านนิทานให้เด็กฟัง นับเลข หรือวาดรูปด้วยกัน ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี แต่หลายครอบครัวก็ยังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มีทักษะและความรู้เพียงพอหากพ่อแม่ได้รับคำแนะนำผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้มือของพวกเขา เช่น โทรศัพท์มือถือ ก็จะช่วยสร้างความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดูแลลูกตลอดช่วงปฐมวัย ยูนิเซฟมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกับกรมอนามัยในการริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์นี้ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงดูที่ดีจะช่วยให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม”

โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ประกอบด้วย โดยมีข้อมูลความรู้สำหรับช่วงตั้งครรภ์จนเด็กอายุครบ 6 ปี ใน 9 หัวข้อ ได้แก่

  1. ตั้งครรภ์คุณภาพ
  2. นมแม่และโภชนาการเด็ก
  3. เข้าใจพัฒนาการเด็กตามวัย
  4. การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ
  5. เลี้ยงลูกเชิงบวก
  6. ป้องกันโรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย
  7. ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ
  8. สุขอนามัยที่ดี
  9. บทบาทสมาชิกในครอบครัว

โดยพ่อแม่สามารถสมัครรับข้อความได้ฟรี โดยเข้าไปที่เพจ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” www.facebook.com/9YangTH