Young STEM & Entrepreneur จับมือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไต้หวัน โครงการ Taiwan STEM Explorer Program เสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [PR]

Young STEM & Entrepreneur โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการน้อย โดย สถาบัน Brain Adventure Camp ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชน ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Science Education Center) เมืองไทเป และองค์การพิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Museum Kaohsiung (NSTM) เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

- Advertisement -

1. จัดตั้ง โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 และเริ่มทำกิจกรรมที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 รวม 11 วัน
2. จัดตั้ง โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 3 โดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 และเริ่มทำกิจกรรมที่ ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 รวม 14 วัน

โดยโครงการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ พร้อมมุ่งเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรูปแบบใหม่รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์จากนานาประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งอนาคต

โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 และ 3 ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิสร้างสรรค์ STEM Education ที่เป็นรูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติที่ตอบสนองต่อการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่
ได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ดีและมีคุณภาพ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งทางโครงการได้เล็งเห็นถึงการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างสภาวะความเป็นผุ้นำให้เยาวชนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการยกระดับความสามารถของประเทศ อีกทั้งในประเทศไทย STEM Education ได้รับการจัดลำดับจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนโยบายระดับสูงที่ควรจัดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถและนำไปต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นตามแนวทางพัฒนานักเรียนยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยโครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 และ โครงการ Taiwan STEM Explorer Program รุ่นที่ 3 จะเปิดรับสมัครเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ทางโครงการจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ ทักษะด้านการสื่อสาร พร้อมประกาศผล และเริ่มทำกิจกรรมที่ประเทศไต้หวัน สำหรับรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 รวม 11 วัน และ รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 23 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 รวม 14 วัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Brain Adventure Camp