เปิดตัว SEAC ‘ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง’ แห่งแรกในอาเซียน มุ่งยกระดับผู้นำและภาคธุรกิจของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล [PR]

“South East Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี)” ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเสมือนศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในอาเซียนผู้มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า SEAC มีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ เพื่อประสานให้ผู้นำและผู้บริหารระดับสูงได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับนักคิดทางธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันระดับโลกผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนของ SEAC ซึ่งก่อให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ในการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบริบทในธุรกิจและตลาดของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง และประสบความสำเร็จท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

- Advertisement -

SEAC มีส่วนช่วยองค์กรมากมายในการรักษาความเป็นผู้นำในวงการด้วยการนำเสนอเครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านโปรแกรมการสอนที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละองค์กรและผู้นำทุกระดับ โปรแกรมของ SEAC เน้นในด้านแนวทางการดำเนินธุรกิจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าถึงการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดชีพอย่างถึงแก่น พร้อมช่วยสร้างความก้าวหน้าของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพแก่องค์กร SEAC ส่งเสริมให้องค์กรสลัดทิ้งการคิดแบบเดิมๆ ด้วยการหลีกหนีจากการเรียนรูปแบบเก่าที่ยึดติดทฤษฎี แล้วหันมาเรียนรู้ในรูปแบบที่จะตอบโต้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กล้าลองผิดลองถูก พร้อมกับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อผิดพลาด และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติของโลกธุรกิจในปัจจุบัน

จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรมาตลอด 25 ปีของ บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (APMGroup) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2535 ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเวทีระดับภูมิภาคของผู้นำธุรกิจในประชาคมอาเซียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “South East Asia Center” (SEAC หรือเอสอีเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเพื่อให้สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ ในภาพรวมต่อสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  SEAC ยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของบริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป ไม่เปลี่ยนแปลง คือ เพื่อทำภารกิจเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้นำด้านการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำ และช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

SEAC ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกหลากหลายแห่ง อาทิ Stanford Center for Professional Development มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, The Arbinger Institute, Tirian, The Ken Blanchard Companies และอื่นๆ

SEAC ภาคภูมิใจในบทบาทการเป็นผู้มอบคุณค่าระยะยาวด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรชั้นนำที่เลือกให้ SEAC เข้าไปช่วยพัฒนา และกล้ารับประกันว่าโปรแกรมในแบบฉบับของ SEAC ทันสมัยและตอบรับกับกระแสหลักของโลกธุรกิจอยู่เสมอ โดย SEAC ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด, บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ SEAC

– มุ่งพัฒนาองค์กรธุรกิจในอาเซียนให้สามารถก้าวทันแนวทางปฏิบัติของธุรกิจระดับโลก เพื่อให้มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

– ผลักดันผู้นำและองค์กรให้พ้นกรอบของการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงและ การหยุดชะงัก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของธุรกิจที่ต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน

– เน้นให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติ และการใช้งานได้จริง ไม่ใช่นำเสนอเพียงทฤษฎีแต่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทันทีและส่งผลเชิงบวกกับองค์กรในระยะยาวตลอดจนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอย่างยั่งยืนให้องค์กร

– เน้นการวิเคราะห์ การทำผลวิจัย และการเอาใจใส่อย่างจริงจังในทุกโปรแกรมการเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมนั้นจะสามารถตอบโจทย์ธุรกิจ และล้ำสมัยอยู่เสมอ

– อำนวยความสะดวกในด้านการเรียนรู้อย่างรอบด้านที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต และช่วยปูเส้นทาง ที่นำไปสู่การเติบโตและความก้าวหน้าทั้งส่วนบุคคล และภาพรวมทั้งองค์กร

ในภูมิภาคอาเซียน SEAC ก่อตั้งศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแห่งแรก ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บนพื้นที่ใหญ่กว่า 4,550 ตารางเมตร 3 ชั้น ตัวอาคารถูกออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จัดสรรพื้นที่ให้เป็นห้องเรียนรู้อย่างครบวงจร  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และยังมีพื้นที่สำหรับทำงานร่วมกันของผู้นำองค์กรต่างๆ และพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่รองรับได้มากถึง 180 คน

โปรแกรมการเรียนการสอนของ SEAC ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้นำและผู้บริหารองค์กร และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้แก่ 3 โปรแกรมดังนี้

1.Leading in a Disruptive World (LDW)

โปรแกรมเจาะลึกด้านนวัตกรรมและการดำเนินธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง SEAC ร่วมนำเสนอ กับ Stanford Center for Professional Development (SCPD) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้นำองค์กรเข้าถึงแก่นการเรียนรู้ และมีความสามารถในการค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านการลองผิดลองถูก กล้าที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และแนวทางในการคาดการณ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึ่งองค์กรต้องยืนหยัดและรับมือให้ได้ โปรแกรม LDW เปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้เรียนรู้กับศาสตราจารย์ของสแตนฟอร์ด และเดินทางไปศึกษาดูงานยังซิลิคอนแวลลีย์ ศูนย์รวมสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำเนินโปรแกรมมาแล้วรวม 2 รุ่น โดยได้รับการตอบรับจากผู้นำองค์กรชั้นนำในเมืองไทยมากมาย อาทิ นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) นางพิมพ์ใจ หวังเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาองค์กร บริษัท      ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัด และนางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

2. Leading Innovation with DESIGN THINKING

โปรแกรมพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยด้วยการคิดเชิงออกแบบ อีกหนึ่งโปรแกรมที่ SEAC และ Stanford Center for Professional Development (SCPD) ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ร่วมพัฒนาสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการในการคิดที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบกับการเฟ้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมทั้งลงมือและฝึกทักษะในภาคปฏิบัติ สามารถนำเทคนิคและความรู้กลับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้จริงและทันท่วงที จนสามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของผู้บริโภคและผู้รับบริการ ได้สูงสุด เพื่อสร้างความก้าวหน้าและความแตกต่างให้แก่องค์กร

3. Outward Mindset

โปรแกรม Outward Mindset การปรับมุมคิดด้วยการยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ช่วยพัฒนาผู้นำและบุคลากรในองค์กร ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง อันมีนัยสำคัญที่ดี ผ่านการปรับ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของการแสดงพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ และเปรียบเสมือนเลนส์ที่มนุษย์ใช้มองโลก หากผู้นำและบุคลากรในองค์กรให้ความสำคัญ ปรับเปลี่ยนเลนส์ที่ใช้มองโลกให้มองผู้อื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และนึกถึงผลกระทบของผู้อื่นอยู่เสมอ จะทำให้องค์กรและพนักงานเข้าใจเป้าหมายของทุกฝ่าย และยินดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้หลากหลายองค์กรระดับประเทศแสดงความสนใจให้ SEAC จัดโปรแกรม Outward Mindset ให้กับบุคลากรภายในองค์กรของตน อาทิ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำด้านอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Self-Leadership, Management Essential, Coaching Essential และ SLX (Situational Leadership® II Experience)