เทสโก้ โลตัส ปฐมฤกษ์เปิดตัวสารคดีสั้นตีแผ่วิกฤติขยะอาหารในไทย รณรงค์ทุกภาคส่วนช่วยลดขยะอาหาร [PR]

หลังจุดกระแสลดวิกฤติขยะอาหารโดยการเป็นธุรกิจค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ด้วยการบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันให้ผู้ยากไร้ เทสโก้ โลตัส เดินหน้ารณรงค์แก้ปัญหาขยะอาหารอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้น วิกฤติขยะอาหาร: ความจริงที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (Food Waste: an Unpalatable Truth) ตีแผ่ปัญหาที่สังคมไทยยังไม่รับรู้ เตรียมฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พร้อมจับมือ NGO และนักวิชาการร่วมหาทางออก

- Advertisement -

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  “กลุ่มเทสโก้ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ข้อที่ 12.3 ว่าด้วยการลดขยะอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคภายในปี พ.ศ. 2573 โดย มร. เดฟ ลูอีส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทสโก้ ได้เป็นประธานกลุ่ม Champions 12.3 ซึ่งเป็นคณะทำงานที่รวบรวมผู้นำจากหลายสาขาทั่วโลกร่วมกันลดการสูญเสียและขยะที่มาจากอาหาร ส่วนในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นผู้นำลดปริมาณขยะอาหาร โดยลดการสูญเสียและทิ้งอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน และบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันที่ยังมีคุณภาพดีให้แก่ผู้ยากไร้ไปแล้วรวมทั้งหมดกว่า 1,200,000 มื้อ ปัจจุบันร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของเทสโก้ โลตัส ทั้ง 24 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในอีก 9 จังหวัดทั่วประเทศ บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดในแต่ละวันเพื่อนำไปแจกจ่ายหรือปรุงเป็นมื้ออาหารให้แก่ผู้ยากไร้ ส่วนอาหารที่รับประทานไม่ได้แล้วจะถูกแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตรต่อไป”

“นอกจากการลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ภายในการดำเนินธุรกิจของเราเองแล้ว เทสโก้ โลตัส ตระหนักดีว่าปัญหาขยะอาหารเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำสารคดีสั้นเรื่อง วิกฤติขยะอาหาร: ความจริงที่กลืนไม่เข้า คายไม่ออก (Food Waste: an Unpalatable Truth) ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เนื่องจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคพบว่า คนไทยยังไม่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหารมากนัก รวมทั้งไม่ทราบว่าขยะอาหารมีผลกระทบอันใหญ่หลวงในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าสารคดีสั้นเรื่องนี้พร้อมทั้งแคมเปญประชาสัมพันธ์ จะช่วยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤติขยะอาหารมากขึ้น อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันบริโภคอาหารอย่างรับผิดชอบมากขึ้นและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ได้จัดฉายสารคดีรอบปฐมฤกษ์ขึ้นในโรงภาพยนตร์ 4DX เพื่อนำทุกท่านออกเดินทางสู่ภูเขากองขยะที่คนไทยทุกคนมีส่วนช่วยกันสร้างขึ้นมา และจะทำการฉายสารคดีสั้นเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ในสาขาของเทสโก้ โลตัสอีก 22 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ เอกชน สามารถรับชม เผยแพร่ และดาวน์โหลดสารคดีเรื่องนี้ได้ฟรีที่ www.กินได้ไม่ทิ้งกัน.com

สำหรับบรรยากาศการเสวนาที่เทสโก้ โลตัส ร่วมกับสำนักข่าวไทยพับบลิก้า พูดคุยถึงวิฤติขยะอาหารที่เกิดขึ้นและอยู่ในความน่าสนใจของนักวิชาการ เอ็นจีโอ หน่วยงานภาครัฐที่มาร่วมงาน โดย ศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เคยมองเห็นปัญหา ไม่เคยมองถึงความเชื่อมโยงของขยะอาหารว่าทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ในกองขยะที่เต็มไปด้วยมลภาวะ”

ขณะที่ ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มองว่า “ขยะอาหารจริงๆ แล้วเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ ตอนนี้หลายชุมชน หลายคนพยายามสร้างพฤติกรรม ‘กินหมดจาน ดื่มหมดแก้ว’ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราสำคัญที่สุด”

ด้าน ลุงม้วน-นายทองม้วน ษิลาล้อม หัวหน้ารีไซเคิลขยะ ผู้คลุกคลีอยู่กับกองขยะในละแวกปริมณฑลมาตลอดชีวิต บอกว่า “ปัญหาขยะอาหาร ผมก็แก้ไม่ได้ ใครก็แก้ไม่ได้ ถ้าทุกคนลดการซื้อ การกินที่เหลือเฟือ  ก็ไม่มีขยะมาถึงกองขยะ แต่ความเป็นจริงคือ ขยะเข้ามาวัน 4,000 ตัน เก็บอย่างไรก็เก็บไม่หมด ผมอยากให้คนกินกันพอประมาณ ถ้าทำได้ขยะอาหารจะลดลงทันที”

 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรไทย 1 คน สร้างขยะมูลฝอยเฉลี่ยคนละ 1.13 กิโลกรัมต่อวัน โดยในปี 2560 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน ในขณะที่ความสามารถในการกำจัดขยะของประเทศไทยไม่สามารถกำจัดขยะได้ทั้งหมด และยังพบด้วยว่า 42% ของขยะมูลฝอย ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี นำไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการวัดปริมาณขยะอาหาร