HomeSustainability & CSRมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนเป็น “ทูตแห่งการให้” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนเป็น “ทูตแห่งการให้” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

แชร์ :

เพื่อเพิ่มโอกาสในการดูแลและให้บริการตรวจรักษาไปสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในสมุทรปราการ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด และประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดชายฝั่งตะวันออกของประเทศ 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ล่าสุด มูลนิธิรามาธิบดีฯ เผยความก้าวหน้า โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรัฐใหญ่ที่สุดแห่งใหม่ของเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 98% แต่ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งระดมทุนผ่านกิจกรรมการกุศล ชูคอนเซ็ปต์การบริจาคที่เน้นให้ทุกคนเป็น “ทูตแห่งการให้” ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมดึงศิลปินดาราจิตอาสาชื่อดังร่วมโปรโมทคับคั่ง คาดยอดบริจาคใน 2 เดือนสุดท้ายของปี 200 ล้านบาท โดยพร้อมเปิดให้บริการธันวาคมนี้ ตั้งเป้ารักษาผู้ป่วยปีละ 1.2 ล้านคน

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพันธกิจหลักในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในด้านต่าง ๆ อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่และโรงเรียนแพทย์ในเขตฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้างในส่วนอาคารโรงพยาบาลได้แล้วเสร็จไปกว่า 98 % ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมทั้งเงินบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำนวนมาก แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีเทคโนโลยีทางการรักษาอันทันสมัย และมีราคาสูงให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลจำนวนมากได้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการระดมทุนเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพสูงสุด

การระดมทุนเพื่อก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นั้น มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” และได้ปรับกลยุทธ์การระดมทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ทันสมัย และเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชน และศิลปินดาราจิตอาสามากมาย เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมบริจาคอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “SHARE” บนโซเชียลมีเดีย การจำหน่ายของที่ระลึกที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ผู้มีชื่อเสียง และสติกเกอร์ไลน์ฝีมือศิลปินระดับประเทศ เพื่อให้การบริจาคเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย โดยคาดว่า การระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครั้งนี้ จะได้ยอดการบริจาคจำนวน 200 ล้านบาท ภายในเดือนธันวาคมนี้

สำหรับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ฝั่งตะวันออกแถบปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นของประชากร และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง สถาบันฯ ตั้งบนเนื้อที่ประมาณ 319 ไร่ ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพมากที่สุดในการให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดฝั่งตะวันออกของประเทศ อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

นอกจากนั้น สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ยังดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนแพทย์และสถานที่วิจัย โดยสามารถผลิตแพทย์ได้ปีละ 212 คน บัณฑิตพยาบาลปีละ 250 คน และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ อีกปีละ 750 คน มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในได้มากถึง 550 เตียง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยในแต่ละปี ซึ่งประมาณการจำนวนผู้ป่วยนอกไว้ที่ 1,000,000 ราย และผู้ป่วยใน 17,000 รายต่อปี และพร้อมจะเปิดบริการในเดือนธันวาคม 2560 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันแห่งนี้อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคมที่จะถึงนี้

“โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นับเป็นการแก้ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางเข้ามารักษาตัวในเมืองได้อย่างแท้จริง ด้วยการขยายโรงพยาบาลรัฐที่มีศักยภาพสูงไปสู่รอบนอกกรุงเทพฯ เพื่อให้คนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันอัตราส่วนแพทย์ต่อคนไข้ในประเทศไทยมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่มีโอกาสต้องเสียชีวิตเพราะได้รับการรักษาไม่ทันเวลา ยังไม่นับรวมปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 ราย หรือไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนต่อปี และมีผู้ป่วยในประมาณ 70,000 – 80,000 คนต่อปี จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้” และร่วม “สร้าง” สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ เพื่อเติมเต็มโอกาสและความหวังในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นให้กับประเทศไทย” พรรณสิรีกล่าว

ทั้งนี้ สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-05216-3ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) เลขที่บัญชี 090-3-50015-5  เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ramafoundation.or.th หรือ โทร. 02 201 1111

เพราะ “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”


แชร์ :

You may also like