LPN รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 [PR]

lpnบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายธำรงค์พล แดงบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (แถวบน ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 จากนายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

ในงานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 2559 (BEC Awards 2016) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญ และดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคาร BEC (Building Energy Code)  โดย LPN ได้ส่ง 3 โครงการ 10 อาคารชุดพักอาศัย ได้แก่ โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (4 อาคาร) โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (4 อาคาร) และโครงการลุมพินีพาร์ค พระราม 9-รัชดา (2 อาคาร) เข้าร่วมตรวจประเมินแบบอาคารในโครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง LPN เป็นหนึ่งใน 40 หน่วยงานภาคเอกชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับโล่ประประกาศเกียรติคุณจากการตรวจประเมินดังกล่าว

- Advertisement -