SCG เปิดตัว “สถานีปลูกคิดปันสุข” สถานีพลิกชีวิตปั้นชุมชนให้คิดและแบ่งปัน

scg csr pruk pun sook

เป็นที่ทราบกันดีกว่า  เอสซีจี (SCG) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ร่วม  11 ปี  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “น้ำ” ที่เป็นปัจจัยต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง และการดำรงชีวิตของมนุษย์  สัตว์ และรวมไปถึง โลก   โดยเอสซีจีนำการสร้างฝายชะลอน้ำมาเป็นกิจกรรมหลักของโครงการนี้ นำคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัยมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝาย จนภาพลักษณ์ขององค์กรกลายเป็นแบรนด์รักษ์น้ำไปเสียแล้ว  ในขณะเดียวกันก็ต่อยอดสร้างศูนย์ความรู้ที่มีชื่อว่า  “สถานีปลุกคิดปันสุข” เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้กับคนในชุมชนนั้นๆเพิ่มมากขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ในทีสุด

- Advertisement -

เริ่มจาก “สถานีปลูกคิดปันสุข บ้านเตย” (อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา) เป็นสถานีแห่งแรก และ ประสบความสำเร็จไปอย่างมาก  ที่ช่วยแก้ปัญหาดินเค็มจนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการเกษตรต่อไป  ซึ่งทำให้คนในชุมชนบ้านเตยมีคุณภาพชีวืตที่ีขึ้นจริง และสามารถสร้างรายได้มาจุนเจือคนในครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจ

และล่าสุด “สถานีปลูกคิดปันสุข” ที่เคยประสบความสำเร็จถูกขยายมาที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ในชื่อว่า “สถานีปลูกคิดปันสุข ฮอมผะหญา สาสบหก”  จุดประสงค์หลักเพื่อถอดบทเรียนการทำงานร่วมงานร่วมกับชุมชน รวบรวมองค์ความรู่  และตัวอย่างผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในสถานีฯ  มีแหล่งเรียนรู้ดังนี้

สถานี “ฝายปลี่ยนชีวิต”  สอนและถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่เกิดจากการสร้างฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟ  ไม่ให้หมูบ่านถูกน้ำท่วม และ ไม่มีไฟไหม้ป่า  ขณะที่หมู่บ้านอื่นๆถูกน้ำท่วมในปั 2553

สถานี “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน  น้ำ  ป่า”  ผลลัพธ์ของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จากน้ำ  ทำให้มีผลผลิตอาหารจากป่ามากมาย  หรือเรียกว่า “ซุปเปอร์มาร์เก็ตกลางป่า”  นำมารับประทานเองและขายเพื่อเสริมรายได้  รวมไปถึงเลี้ยงไก่ชน  กบ และผึ้งป่า

สถานี “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า” 11

สถานี “เกษตรอินทรีย์”  รณรงค์วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์  จัดตารางปลูกพืชหมุนเวียนสลับชนิด เพื่อให้มีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดี  และเลี้ยงหมูหลุมธรรมชาติ ลดต้นทุน ไม่มีกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สถานี “เกษตรอินทรีย์”

สถานี “พันธ์ุข้าว เรื่องราวที่เรียนรู้ไม่จบ”   ถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญเรื่องการปลูกและพัฒนาพันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับท้องถื่นและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

สถานี “พันธุ์ข้าว เรื่องราวที่เรียนรู้ไม่รู้จบ” 31

สถานี “ถักทอชีวิตและมิตรภาพ”  เรียนรู้การถักไนลอนเป็นตะกร้า แล้วพัฒนาไปเป็นการถักผ้าปูโต๊ะ จานรองเแก้ว ผ้าคลุมกล่องทิชชู่

สถานี “โฮมสเตย์”  จัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ของชาวสาสบหก เพื่อถ่ายทอดความรู้  ภูมิปัญญาท้องถื่น และวิถีชีวืตชุมชน โดยเฉพาะการทำฝายให้กับเยาวชนหรือผู้ที่แวะมาเยือน

พิธีเปิดสถานีปลูกคิดปันสุข ฮอมผะหญา สาสบหก 11
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ทำพิธีเปิดศูนย์ฯอย่างเป็นทางการ

หากมองถึงจุดประสงค์ของการสร้างสถานีปลูกคิดปันสุขฯ ทั้ง 2 แห่งนี้  SCG ไม่ใช่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนในชุมชนเท่านั้น  แต่กำลังมองการณ์ไกลสร้างให้คนและชุมชนให้มีความรู้  รู้จักคิด และสามารถขับเคลื่อนชุมชนไปได้ด้วยตนเอง (ไม่ต้องเพิ่งคนภายนอก)  โดยมีสถานีฯ เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนกลางของชุมชน ที่จะมาอัพเดท แลกเปลี่ยนข้อมูล  และช่วยแก้ปัญหากันในชุุมชน  ดังนั้นชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งในตัวเอง  พร้อมทั้งถ่ายทอดความสำเร็จของชุมชนตัวเองให้กับชุมชนรอบข้างได้นำไปศึกษาและปรับใช้ให้กับเข้ากับแต่ละชุมชน  จนเกิดความสำเร็จเช่นเดียวกัน และพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปหลายชุมชนไม่มีสิ้นสุด… ซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของ SCG ที่เน้นการพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  แคมเปญ CSR แบบนี้สิได้ผลจริง และหลายองค์กรต้องดูเป็นแบบอย่าง

ท่านใดสนใจเยี่ยมชมสถานีปลูกคิดปันสุขฯ ทั้ง 2 แห่ง ทางชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับ