พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ วันแรก [PR]

SIRIP

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ และ นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ หรือ “SIRIP ” โดยมีนายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายเมธี วินิชบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Advertisement -