ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการปี 56 กำไร 41,325 ล้านบาท [PR]

kasikorn

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2556 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 41,325 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จำนวน 56,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 7,322 ล้านบาท หรือ 14.95%

ผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2556  เปรียบเทียบกับปี 2555  ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จำนวน 56,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 7,322 ล้านบาท หรือ 14.95% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 9,216 ล้านบาท หรือ 14.50% โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin :NIM) อยู่ที่ระดับ 3.55% รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 7,429 ล้านบาท หรือ 18.24% เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

นอกจากนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Efficiency ratio) ในปีนี้อยู่ที่ระดับ 43.74% โดยธนาคารได้ระมัดระวังและชะลอการใช้จ่ายเนื่องจากความไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี 2556 ธนาคารได้ตั้งสำรองการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,566 ล้านบาท  และการกลับรายการประมาณการส่วนแบ่งขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ของ บสท. ส่วนที่ตั้งไว้เกิน จำนวน 1,159 ล้านบาท รวมทั้งการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 23% เป็น 20% ในปี 2556 ทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารในปีนี้มีจำนวน 41,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 6,065 ล้านบาท หรือ 17.20%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,290,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 212,603 ล้านบาท หรือ 10.23% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนและเงินให้สินเชื่อ โดยที่เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL Gross) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 2.11%  ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 2.16% โดยในปีนี้ ธนาคารได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบ (Countercyclical provision) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 134.52% ขณะที่สิ้นปี 2555 อยู่ที่ระดับ 131.83%

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ BASEL III อยู่ที่ 15.78% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 12.57%

Predee
ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย