HomeBrand Move !!เมเจอร์ฯ โต้กลับ แคลิฟอร์เนีย ว้าว เบี้ยว 50 ล้าน [ประชาสัมพันธ์]

เมเจอร์ฯ โต้กลับ แคลิฟอร์เนีย ว้าว เบี้ยว 50 ล้าน [ประชาสัมพันธ์]

แชร์ :

 

Santos Or Jaune

ตามที่ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ  ถูกงดให้บริการด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ให้บริการสถานออกกำลังกายแก่สื่อมวลชน โดยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า “บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท สยามฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท สยามดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เพชรปิ่นเกล้า จำกัด และบริษัท     รัชโยธินเรียลตี้ จำกัด งดให้บริการสาธารณูปโภค  ตัดน้ำ  ตัดไฟ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของแคลิฟอร์เนีย ว้าว และเตรียมยื่นฟ้อง แต่ละรายรวมเป็นเงิน  370 ล้านบาท” นั้น

            บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะส่วนตัว และในฐานะตัวแทนกลุ่มบริษัทในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และในฐานะตัวแทน บริษัท สยามฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท สยามดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านสื่อมวลชนและประชาชน        ได้ทราบว่า กลุ่มบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาเช่า สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค กับ  แคลิฟอร์เนีย ว้าว ที่ได้เปิดให้ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ทำการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจการให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งแคลิฟอร์เนีย ว้าว ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่า และรับประโยชน์ในการใช้บริการด้านสาธารณูปโภคตามสัญญาให้บริการมาโดยตลอด  ต่อมาภายหลัง บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ประพฤติผิดสัญญาเช่า สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ด้วยการค้างชำระค่าเช่า  ค่าบริการสาธารณูปโภคแก่ผู้ให้เช่า  ทั้ง ๆ ที่แคลิฟอร์เนีย ว้าว ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจจากการเข้าใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายของสมาชิกตลอดมา  จนเป็นสาเหตุทำให้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท สยามฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  บริษัท สยามดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เพชรปิ่นเกล้า จำกัด และบริษัท รัชโยธินเรียลตี้ จำกัด  ซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องแบกรับภาระในค่าใช้จ่ายด้านสาธารรูปโภคแก่หน่วยงานของรัฐแทน บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินประมาณกว่า 50 ล้านบาท บริษัทฯ คู่สัญญาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง  จึงต้องใช้สิทธิตามสัญญาเช่า  สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค กับแคลิฟอร์เนีย ว้าว ด้วยการงดให้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที่เช่าพื้นที่ให้บริการดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ตนมากขึ้น  และการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา และสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

ในส่วนที่ แคลิฟอร์เนีย ว้าว แจ้งว่า ผู้ให้เช่า  ได้ตัดน้ำ  ตัดไฟ ทั้ง ๆ ที่ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้  ตัดน้ำ  ตัดไฟ  กับสถานที่ให้บริการของแคลิฟอร์เนีย นั้น  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอเรียนให้ท่านสื่อมวลชนและประชาชนทราบว่า การดำเนินการใช้สิทธิตามสัญญาเช่า สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภคดังที่กล่าวมานั้น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ดำเนินการก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มิได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งศาล กฎหมายได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการทางกฎหมายเอาไว้  หาก แคลิฟอร์เนีย ว้าว เห็นว่าถูกกระทบสิทธิตามกฎหมาย แคลิฟอร์เนีย ว้าว ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดเอง

 

นอกจากนี้ บริษัทในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ต้องกราบขออภัยบรรดาสมาชิกของแคลิฟอร์เนีย ว้าว ที่ต้องได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการงดให้บริการด้านสาธารณูปโภคดังกล่าว  เนื่องจาก บริษัทในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นมิให้ต้องได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์           


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม