Tag: Thai Union

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท เตรียมผลักดันนักวิทยาศาสตร์ไทย [PR]

ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนได้ย้ายจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มายัง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์...
- Advertorial - ADFEST 2020