Tag: RUBBERLAND Design Contest

RUBBERLAND ฉีกกฎ “ธุรกิจยางพารา” จากแหล่งท่องเที่ยว-เรียนรู้ สู่ ผู้นำทางความคิด

การพัฒนาต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผนวกกับการสร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ให้กับผู้บริโภค กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของ "รับเบอร์แลนด์" (RUBBERLAND) ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับยางพาราแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย“รับเบอร์แลนด์” อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราไทย ที่เริ่มต้นธุรกิจจากความต้องการเครื่องนอนยางพาราธรรมชาติของผู้บริโภค จุดขายที่แข็งแกร่งคือคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย แต่เมื่อการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างแบรนด์ จึงได้นำเรื่องราวของยางพารามาสร้างเป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมอบประสบการณ์เปิดโลกทัศน์เชิงความรู้ของผลิตภัณฑ์จากยางพารา ตั้งแต่วัตถุดิบ ตลอดจนขั้นตอนการแปรรูป จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นในจริงในปัจจุบัน ยังถือเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านเรื่องราวของยางพาราอีกด้วยฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รับเบอร์แลนด์ กล่าวว่า รับเบอร์แลนด์นำเสนอเรื่องราวให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงวัตถุดิบยางพาราตั้งแต่เริ่มต้น จนแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์...
- Advertorial -