Tag: Reskill – Upskill

SEAC แนะ “ไม่ปรับ ไม่รอด” Reskill – Upskill หนทางรอดของคนทำงาน ผ่ากระแส Digital Disruption

ผลจากกระแส Digital Disruption องค์กรชั้นนำในทุกๆ อุตสากรรมต้องปรับตัวในหลากหลายแง่มุม ทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า ปรากฏการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบโดยตรงกับขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักและเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาถึงความอยู่รอดขององค์กร เป็นเหตุให้องค์กรต้องปรับเพิ่มทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขาเหล่านี้ ขณะเดียวกัน ทักษะที่ตลาดต้องการมักจะพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเสมอ ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การเสริมทักษะใหม่ (upskill) นั่นก็คือ การเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิมในบริบทใหม่ เพิ่มความสามารถของพนักงานในเนื้องานเดิมบทบริบทใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างมาก ขณะที่ การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (reskill) คือ...
- Advertorial - ADFEST 2020