Tag: path to purchase

Google เผย Path to Purchase 4 ช่วงเวลาสำคัญ ก่อนผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า

เมื่อโทรศัพท์มือถือขึ้นแท่นเป็น Smart Device ที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางที่ขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตภายใน Ecosystem ทั้งจากจำนวน Digital Service ที่เพิ่มขึ้นและการมีอรรถประโยชน์ครอบคลุม ทำให้พฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีความต้องการใช้งานในเรื่องของ Data มากขึ้น สะท้อนมาเป็นความต้องการสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทดีไวซ์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ภาพที่เห็นได้ชัดเจนคือ ยอดขายสมาร์ทโฟนที่เติบโตถึง 7 เท่า ภายใน 3 ปี (ระหว่าง 2011...