Tag: Hypermarket

คนมิลเลนเนียล จ่ายเงินไปกับร้านอาหารมากกว่าเข้าซูเปอร์ฯ “Food Retailers” ต้องปรับกลยุทธ์ใหญ่

Bank of America Merrill Lynch เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของคน 4 Generations ประกอบด้วย กลุ่ม Millennials, กลุ่ม Gen X, กลุ่ม Baby Boomers และ กลุ่ม Traditionalists (กลุ่มที่มีแบบแผนชีวิตแบบคนรุ่นก่อนๆ) พบว่า ปัจจุบันผู้บริโภคกลุ่ม Millennials...