Tag: Ageing

คนแก่, สาวโสด, และทัวร์จีน หรือเศรษฐกิจไทย จะตกอยู่ในมือ คน 3 กลุ่มนี้

นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้ว อีกกระแสที่จะขับเคลื่อนรูปแบบการตลาดในประเทศไทยคือลักษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมาย 3 แบบที่น่าสนใจ Dave McCaughan, Pacific leading strategy planning และ senior management, McCann บอกว่าในยุคที่เศรษฐกิจในไทยค่อนข้างฝืดเคือง และการเติบโตของธุรกิจชะลอตัวแบบนี้ กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจในการลงทำการตลาดตอนนี้ คือ คนแก่ สาวโสด และนักท่องเที่ยวชาวจีนประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่อพูดถึงประเทศที่มีประชากรอายุยืนจนเกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุ เราอาจนึกถึงญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง...

Silver Gen เจาะลึก 5 อินไซต์มัดใจผู้บริโภควัย 50+ นักการตลาดต้องรู้

อินเทจ (Intage) ผู้ให้บริการด้านวิจัยการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค  เปิดเผยข้อมูลวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน 3 ทวีปหลักของโลกคือ อเมริกา ยุโรป และ เอเชีย เพื่อเจาะลึก  และเข้าถึงใจผู้บริโภคกลุ่มเก่าแต่ความต้องการใหม่...กลุ่ม 50+ หรือที่เรียกกันว่า the Silver Gen or the Aging Population ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่นับวันจะเติบโต ขยายฐานและปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา...
- Advertorial -