Tag: เซลส์ฟอร์ซ

‘Salesforce’ จับมือ ‘Accenture’ ร่วมส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน [PR]

เซลส์ฟอร์ซ (NYSE: CRM) (Salesforce) สานต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนโดยร่วมกับ เอคเซนเชอร์ (NYSE: ACN) (Accenture) สนับสนุนธุรกิจในการนำความยั่งยืนมาเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ (stakeholders) ที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงตอบรับต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติการนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง Sustainability Services ของเอคเซนเชอร์...

เซลส์ฟอร์ซ ชี้การแสดงออกและพฤติกรรมของแบรนด์ต่อสังคม ส่งผลต่อความเชื่อใจของผู้บริโภคไทย [PR]

เซลส์ฟอร์ซ ผู้นำด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ระดับโลก เผยผลสำรวจจากรายงาน State of the Connected Customer ฉบับที่สี่ ซึ่งสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งในปีนี้เซลส์ฟอร์ซได้รวบรวมข้อมูลจากช่วงวิกฤตที่ส่งผลกระทบในหลากหลายแง่มุมของวิถีชีวิตผู้คนตลอดช่วงที่ผ่านมา โดยการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยอย่างเช่นความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นส่วนตัว ความสะดวกสบาย และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ล้วนกลายเป็นกุญแจสำคัญของแบรนด์ในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของแบรนด์ทั้งสิ้น มากไปกว่านั้นช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคมีการย้อนกลับมาประเมินถึงจุดยืนของแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีต่อสังคม และส่งผลให้แนวคิด  ‘Stakeholder Capitalism’ ซึ่งเป็นการที่ธุรกิจจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยน์ส่วนร่วมมากกว่าการคำนึงถึงประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากขึ้นในการตัดสินใจที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์อีกด้วยมร....
- Advertorial -