HomeSponsored“Banpu Academy” ปั้นคน “บ้านปู” ผลักดันให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก-ธุรกิจ-เทคโนโลยี อย่างยั่งยืน

“Banpu Academy” ปั้นคน “บ้านปู” ผลักดันให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงของโลก-ธุรกิจ-เทคโนโลยี อย่างยั่งยืน

แชร์ :

ในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากการมีผู้นำที่ดี และกลยุทธ์ที่สอดรับทุกสถานการณ์แล้ว “คน” หรือ “พนักงาน” ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ไดร์ฟในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไม่แพ้กัน เพราะคนไม่เพียงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างเท่านั้น หากคนในองค์กรมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ต่อให้ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงมากมาย ก็สามารถปรับตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างจริงจัง หนึ่งในนั้นคือ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยเน้นถ่ายทอดความรู้และสร้างทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นกับบุคลากรให้รู้ลึกและรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผ่าน “Banpu Academy” ทำไมบ้านปูต้องตั้ง Academy และบทบาทของ Banpu Academy เป็นอย่างไร ตามมาฟังวิธีคิดและการปั้นคนจาก คุณสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ไปพร้อมกัน

โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ ทรานส์ฟอร์ม HR สู่ Banpu Academy

คุณสินนท์ บอกว่า “บ้านปูให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคน (Human Empowerment) มาตลอด เพราะมองว่าคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต โดยที่ผ่านมาจะมีแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ HR ทำหน้าที่จัดการอบรมเดิม รวมถึงทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงาน แต่เมื่อโลกเปลี่ยน บ้านปูจึงเริ่มทรานส์ฟอร์มองค์กร รวมทั้งผนวกหน่วยงานด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Capability Development) และหน่วยงาน Digital เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ในปี 2565 จึงพัฒนาเป็น “Banpu Academy” ขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่บ่มเพาะความรู้รอบด้านตามความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน ทำให้เกิดความสร้างสรรค์และเกิดการนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นที่มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์และโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสอดรับการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างอย่างยั่งยืน (Sustainable Transition)”Banpu Academy ไม่ได้เป็นแค่หน่วยงานจัดทำหลักสูตรเพื่อให้คนในองค์กรมาอบรมเท่านั้น แต่จะทำหน้าที่เหมือนสถาบันพัฒนาศักยภาพคนบ้านปู ที่มีกว่า 6,000 คน ใน 9 ประเทศ ให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะรวบรวมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูกว่า 40 ปี ทั้ง Hard Skill ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเฉพาะทางมาเป็นกรณีศึกษาในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน รวมถึง Soft Skill เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังปรับ Mindset การทำงานให้ทุกคนเห็นว่าหากมีความตั้งใจสามารถสร้างการเติบโตได้

Banpu Academy จึงแตกต่างจากสถาบันอบรมทั่วไป โดย คุณจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ Head of Banpu Academy บอกว่า การพัฒนาศักยภาพคนของ Banpu Academy จะเน้น 3 เรื่องด้วยการ คือ 1. Learning Solution Design การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับธุรกิจที่หลากหลาย และสามารถประยุกต์กับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจในอนาคต 2. Coaching & Mentoring มีโค้ชคอยให้คำแนะนำ เพื่อดึงศักยภาพที่น้องๆ มีให้เติบโตมากขึ้น ซึ่งโค้ช (Coach) จะมาจากคนในและนอกองค์กร แต่จะเน้นพนักงานภายในที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานด้วยกัน เสมือนพี่สอนน้อง และ 3. Business Case การนำตัวอย่างการบริหารโครงการมาถ่ายทอดให้เห็นจริงสร้างคนพันธุ์ใหม่ ต่อยอดความรู้ สร้างการเติบโตในสายงาน

แม้จะเพิ่งก่อตั้งมาได้กว่า 1 ปี แต่ Banpu Academy สามารถส่งเสริมศักยภาพคนในองค์กรให้รับมือการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น โดยหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือ หลักสูตร International Business Leader Program (IBLP) ซึ่งเป็นการคัดสรรผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากหลากหลายหน่วยธุรกิจของบ้านปูใน 9 ประเทศ เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงแชร์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำรุ่นใหม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต ส่งผลให้ผู้บริหารรุ่นใหม่หลายคนได้รับโอกาสเติบโตในตำแหน่งงานได้จริง

หนึ่งในนั้นคือ คุณนิติ พิทักษ์ธีระธรรม Country Head – Japan ก่อนหน้านี้เขาดูแลงานในส่วนการขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าหมายเพียงแค่เป็นผู้อำนวยการของหน่วยงานเท่านั้น กระทั่งมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสมฤดี CEO บ้านปูในขณะนั้น ท่านบอกให้ปรับวิธีคิดใหม่ ตั้งเป้าให้สูงที่สุดที่คิดว่าจะเป็นไปได้ และอย่ายอมแพ้จากนั้นจึงลองเปิดโอกาสให้ตัวเอง ประกอบกับการเข้าร่วมโปรแกรม IBLP ของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงช่วยให้คุณนิติสามารถก้าวข้ามความคิดที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ และเริ่มปรับตัว ทำความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันมากขึ้น รวมถึงนำความรู้ต่างๆ จากรุ่นพี่ผู้บริหารระดับสูงที่มา Coaching ด้วยตัวเองมาพัฒนาและปรับใช้ในการทำงาน จนได้รับความไว้วางใจมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลธุรกิจของบ้านปูในประเทศญี่ปุ่น“ช่วงแรกของการรับตำแหน่ง มีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ในองค์กรที่ช่วยสอนงาน ตั้งแต่เริ่มต้นทำความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนต่างๆ การแก้ปัญหา รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยบริหารจัดการงาน และการดูแลสัญญาต่างๆ จนกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมโครงการสำคัญของบ้านปูหลายโครงการ แม้การทำงานช่วงแรกจะมีอุปสรรค ทั้งในเรื่องวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่นที่ยึดตามกระบวนการ แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเท่ากันแต่ใช้เวลาที่น้อยกว่า” คุณนิติ บอกถึงความสำเร็จ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนมาอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ Banpu Academy ได้รับการยอมรับ จนได้รับรางวัลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ มากมาย อาทิ Employee Experience Awards 2024 และ “NEWS Compass®️ Global Award – Excellence in Coaching and Mentoring” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่องในระดับสากล แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้น คุณสินนท์ มองว่า บ้านปูเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด (Lifelong Learning Organization) ซึ่งเมื่อทุกคนพัฒนาตนเองและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย ในอนาคตพวกเขาก็จะสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ ไปคิดต่อยอด หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อเดินหน้าเป็นผู้ให้สังคมและสร้างประโยชน์ต่อโลกใบนี้ต่อไป


แชร์ :

You may also like