HomeSponsoredOR ส่ง “โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน” พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นเหตุ

OR ส่ง “โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน” พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นเหตุ

แชร์ :

 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปัญหามลภาวะทางอากาศ และฝุ่น PM 2.5 เป็นหนึ่งในภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ทุกคนในปัจจุบันกำลังเผชิญ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ซึ่ง​ระดับความรุนแรงของ​มลภาวะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ติดอันดับแรก ๆ ของโลกอยู่บ่อยครั้ง จากการประเมินคุณภาพอากาศตามมาตรฐาน AQI (Air Quality Index)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด OR SDG ​ประกอบด้วย Small : มุ่งเน้นการให้โอกาสคนตัวเล็ก Diversified : มุ่งสร้างโอกาส​การเติบโตทุกรูปแบบ และ Green : มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด พร้อมขับเคลื่อ​นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน​ เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 ตลอดจนมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593

โดยเฉพาะเพิ่มโอกาสการ​สร้างสังคมสะอาด จากการต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจไปสู่​การช่วยบรรเทาปัญหาให้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม​ได้อย่างยั่งยืน​​ ผ่านความเชี่ยวชาญของ “Café Amazon” (คาเฟ่ อเมซอน)  อีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจ​ของ OR ที่สามารถสร้าง Positive Impact ได้​ตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะ ‘โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน’ ที่กลายเป็นหนึ่งในกลไกช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นเหตุให้เบาบางลงได้อีกทางหนึ่ง

จุดเริ่มต้นแห่งโอกาส : โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน หรือ ​Sustainable Coffee Project เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อมุ่งสู่ Low Carbon Business ด้วยการเข้าไปดูแลเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำ ผ่านการลงพื้นที่​​เพื่อรับฟัง พร้อมช่วยหาแนวทาง​แก้ไขปัญหา การให้ความรู้และช่วย​หาตลาด ด้วยการรับซื้อเมล็ดกาแฟโดยตรงจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade)​ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต​ให้เกษตรกร เปลี่ยนผ่านมาสู่วิถีการทำเกษตรที่ยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้

โดยเริ่มนำร่อง​​​ที่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา แต่ด้วยปัญหาจากเส้นทางในการเข้าถึงหมู่บ้านที่ทุรกันดาร จึงไม่ค่อยมีตลาดเข้าไปรับซื้อผลผลิต และมักถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องหันกลับไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว และมีการถางป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ​เป็นจำนวนมาก รวมถึงการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร ทาง OR โดยทีม Café Amazon จึงเข้าไปฟื้นฟู ส่งเสริม และสนับสนุนการทำไร่กาแฟอย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยนำต้นแบบการปลูกกาแฟภายใต้ไม้ร่มเงา (ไม้เศรษฐกิจ) มาส่งเสริมในพื้นที่ และเข้าไป​รับซื้อผลผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม จนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชากรในพื้นที่

นอกจากนี้ โครงการยังได้ขยา​ยพื้นที่พัฒนาไปยัง ​อ. ปัว จ.น่าน เพิ่มเติม เพื่อ​ส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ​รวมทั้ง​จัดตั้งโรงงานแปรรูปเมล็ดกาแฟ Café Amazon ขึ้นใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ​เพื่อเป็นจุดรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟกะลาอะราบิกาในพื้นที่ภาคเหนือ จากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม และเป็นสถานที่แปรรูปเป็นกาแฟสารที่มีคุณภาพ ก่อนจะจัดส่งให้โรงคั่วกาแฟ Café Amazon เพื่อคั่วและจำหน่ายไปยังร้าน Café Amazon ทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาทักษะความรู้ในการปลูก ผลิตและแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

ช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากต้นเหตุ

นอกจากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรแล้ว การขับเคลื่อน ​โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่​ ซึ่งกาแฟเป็นพืชที่ต้องปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สามารถให้ร่มเงาได้ และเมื่อเกษตรกรหันมาปลูกกาแฟ ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว​​​หรือการทำไร่เลื่อนลอยแบบเดิม จะลดการเผาเศษวัสดุการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ​ประกอบกับพื้นที่ไร่กาแฟจะมีเกษตรกร​เข้ามาดูแล​อย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดมลภาวะทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 รวม​ถึงการ​ส่งเสริมการทำไร่กาแฟตามแนวทางเกษตร​​ยั่งยืนที่ลดการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ส่งผลให้​คุณภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรวมดี​ขึ้น และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศในระยะยาวลงได้

ล่าสุด OR ได้ปล่อยหนังโฆษณาชุดใหม่ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่านการฉายภาพ​โครงการ​พัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนอย่างรอบด้าน ​และการเป็นจุดเริ่มต้นที่มีส่วนเข้าไปช่วย​สร้างอาชีพ  และรายได้ที่มั่น​คงให้เกษตรกร รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเริ่มต้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษและปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ​

ขณะเดียวกัน ในเนื้อหาโฆษณายังสอดแทรกโครงการดี ๆ ของ Café Amazon  ในฐานะร้านกาแฟที่เปิดกว้างโอกาสสำหรับทุกคนรวมถึงกลุ่มเปราะบาง ด้วยการจ้างงานพนักงาน​ผู้สูงวัย จากโครงการ Café Amazon for Chance พร้อมเรื่องราวการสร้าง Positive Impact ภายในระบบนิเวศธุรกิจของ Café Amazon  ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตอกย้ำการเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเพิ่ม​ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ และมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ติดตามเรื่องราว​จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อสังคมสะอาดได้ที่ https://youtu.be/sKlQ0KjVmaY

#โออาร์ #โออาร์โอกาสเพื่อสังคมสะอาด #จุดเริ่มต้นของโอกาส

#โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน #CaféAmazon

 


แชร์ :

You may also like