HomePR News“เป๊ปซี่โค” คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่น 4 ปีซ้อนจาก Top Employers Institute ย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ซึ่งใส่ใจทรัพยากรมนุษย์และสังคม [PR]

“เป๊ปซี่โค” คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่น 4 ปีซ้อนจาก Top Employers Institute ย้ำความเป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ซึ่งใส่ใจทรัพยากรมนุษย์และสังคม [PR]

แชร์ :

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ปลื้มคว้ารางวัลนายจ้างดีเด่น 4 ปีซ้อนจาก Top Employers Institute ยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน พร้อมเปิดกว้างเรื่องสร้างสรรค์ไอเดีย และนวัตกรรม ให้พนักงานมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารอินโดจีน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย“) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” กล่าวว่าการได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่น ปี 2024 โดยคว้ารางวัลดังกล่าวมา 4 ปีซ้อน จาก Top Employers Institute นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานเป๊ปซี่โคทุกคน เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่โดดเด่น และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

“เป๊ปซี่โค ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภค บริษัทฯ จึงเน้นความเป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการทำงานเชิงกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการจัดการวางแผนกำลังคน การสรรหา รวมถึงการส่งเสริมพนักงานให้มีความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย” นายสุดิปโต กล่าว

นายวีระชัย กุลชนะภาคย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เป๊ปซี่โค ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของบริษัทฯ ในการสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานเชิงบวกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานและเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน โดยเปิดกว้างเรื่องสร้างสรรค์ไอเดีย และนวัตกรรมแห่งอนาคตให้กับบริษัทฯ และสังคมที่ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

สำหรับการบริหารของ เป๊ปซี่โค ได้ออกแบบด้วยกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ 4 ประการ (4 Pillars) เริ่มจาก

  1. “Iconic Brand and Innovator” การนำเสนอถึงความท้าทายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกระดับ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์
  2. “Meaningful Opportunities” เป็นหลักการที่ทำให้ได้รับการยอมรับในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้นำระดับโลกผ่านโปรแกรม Human Centric Leadership มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเข้ากับแนวคิดด้านความยั่งยืนเพื่อให้ความสำคัญกับความสามารถทางธุรกิจและการใส่ใจในเรื่องของคนเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนผ่านโปรแกรม Internship และ Campus Visit เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
  3. “Inclusive Community” คือทีมงานที่มีความหลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรม อายุและเพศสภาพ โดยบริษัทได้เปิดกว้างและสนับสนุนการจ้างงานอย่างเท่าเทียมทั่วโลก ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม กิจกรรมพนักงาน และสวัสดิการที่ครบครัน
  4. “Positive Impact” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ “เป๊ปซี่โค” ที่นำไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดย pep+ (PepsiCo Positive) คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในทุกส่วนของธุรกิจ โดยไม่เน้นการทำกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนและคนเป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณค่าและการเติบโต รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

นายเดวิด พลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันนายจ้างชั้นนำ (Top Employers Institute) กล่าวว่าเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนายจ้างดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในปี 2024 โดยการคัดเลือกของ Top Employer Institute ที่มีการประเมินและใช้ผลสำรวจของ HR Best Practices มาเป็นเกณฑ์การตัดสินใน 6 หัวข้อ จาก 20 หัวข้อ รวมถึงกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความสามารถ การเรียนรู้ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกความอยู่ดีมีสุข โดยรางวัลนี้แสดงให้เห็นว่านายจ้างใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการยกระดับของการทำงาน


แชร์ :

You may also like