Homehttps://www.brandbuffet.in.th/dating-in-your-30s-as-a-single-mom/ครั้งแรกของไทย! CMMU เปิดเวที “CMMU Sustainability Fest 2023” โชว์รายชื่อ 7 บ.มหาชนชั้นนำด้านความยั่งยืนกับ “รางวัล CMMU-ESG AWARD”

ครั้งแรกของไทย! CMMU เปิดเวที “CMMU Sustainability Fest 2023” โชว์รายชื่อ 7 บ.มหาชนชั้นนำด้านความยั่งยืนกับ “รางวัล CMMU-ESG AWARD”


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) จัดงาน CMMU Sustainability Fest 2023 มอบรางวัลด้านความยั่งยืนให้กับ 7 บริษัทมหาชนได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายสนับสนุนองค์กรให้นำกรอบแนวคิด ESG มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมยุติธรรม และการมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โดยรางวัล CMMU-ESG AWARD ประจำปี 2566 ใช้ ESG Tracker เข้ามาช่วยประเมิน และคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนให้กับองค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune


รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า เมื่อปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสนใจเรื่องของสังคม สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง แนวคิดเรื่องของการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ หรือ Environmental Social and Governance (ESG) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคนี้ ดังนั้น สถาบันทางด้านธุรกิจเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมในด้านทักษะความรู้ และความสามารถในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน เพราะความยั่งยืนเป็นเสาหลักและพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ จากแนวทางดังกล่าว CMMU จึงมุ่งมั่นปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงจัดงาน “CMMU Sustainability Fest 2023” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติและทุ่มเทในด้านความยั่งยืน ตลอดจนยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามแบบอย่างความยั่งยืนต่อไป

โดย CMMU เป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพยากรบุคคลในทุกรุ่น ที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ รวมถึงให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลในองค์กร ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน “รางวัล CMMU-ESG AWARD” ประจำปี 2566 เกิดจากการนำแนวคิดและเครื่องมือทางวิชาการที่เรียกว่า ESG Tracker ระบบติดตามที่จะช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในภูมิภาคเกี่ยวกับ SDGs ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันพัฒนาขึ้น มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และพิจารณารางวัลจากข้อมูลขององค์กร โดยให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล หัวใจหลักที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กรในระยะยาว รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลก ด้านพลังงาน รวมถึงด้านความหลากหลายในการทำงาน โดยได้ทำการคัดเลือกจาก 20 องค์กรที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ ให้เหลือเพียง 7 องค์กรที่จะเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนให้กับองค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย เพราะ ESG มีความสำคัญต่อความยั่งยืนของทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม

“หลักการทำงานของ ESG Tracker เป็นระบบติดตามเปรียบเทียบประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในด้าน SDGs ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ภายใต้เกณฑ์ ดังนี้ 1. ESG Disclosure คือ องค์กรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับสูง โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการทำงาน มีกระบวนการสืบเสาะประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการประเมินความสำคัญและผลกระทบ 2. ESG Data Quality องค์กรจะต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และตรงประเด็นตามแนวทางการรายงานด้านความยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการตรวจทานได้ในกรณีต่างๆ มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ และกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ในการอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด”

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัล CMMU-ESG AWARD ประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 7 องค์กร แบ่งแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรรม – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริการทางการเงินและการธนาคาร – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มก่อสร้าง – บริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มพลังงาน – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มค้าปลีก – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม – บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และรางวัล Best Disclosure – บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


You may also like