Homexnxx gay older menไทยประกันชีวิต เข้าทำเนียบหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66 เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG ที่น่าลงทุน [PR]

ไทยประกันชีวิต เข้าทำเนียบหุ้นกลุ่ม ESG Emerging ปี 66 เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG ที่น่าลงทุน [PR]


นางวรางค์  ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้เอาประกันภัย บุคลากร ผู้ถือหุ้น คู่ค้าและพันธมิตร หน่วยงานกำกับดูแล และสังคม โดยจัดทำ “แผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” หรือ SD Master Plan ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยในปี 2566 สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศจัดอันดับให้ “ไทยประกันชีวิต” เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List โดยคัดเลือกจาก 888 บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทฯ ที่ริเริ่มขึ้น หรืออยู่ในระหว่างดำเนินงาน มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุนจากปัจจัย ESG ดังกล่าว ร่วมกับผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่กัน

“หัวใจสำคัญในการดำเนินงานด้าน ESG ของไทยประกันชีวิต คือ การส่งมอบคุณค่าแห่งความยั่งยืน (Value of Sustainability) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบรัดกุม เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมถ่ายทอดและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เอาประกันภัย ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นจิตวิญญาณและความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร” นางวรางค์กล่าว

โดยไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน หรือ Life Solutions Provider พร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งแบ่ง Roadmap การดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง คือ Transforming Tomorrow เปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ดีกว่า มุ่งปรับกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจทุกด้าน และ Sustainable Tomorrow พร้อมก้าวสู่อนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


You may also like