HomePR NewsVGI ร่วมกับ Root the Future ปลุกจิตสำนึกคนไทย ผ่านแคมเปญ “Climate Hero” ผ่านสื่อจอดิจิทัลบนสถานีบีทีเอส [PR]

VGI ร่วมกับ Root the Future ปลุกจิตสำนึกคนไทย ผ่านแคมเปญ “Climate Hero” ผ่านสื่อจอดิจิทัลบนสถานีบีทีเอส [PR]

แชร์ :

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”)  Solutions บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ร่วมกับ Root the Future องค์กรสนับสนุนการดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ปล่อยแคมเปญ “Climate Hero” สร้างการตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการลดการสร้าง Carbon Footprint ผ่านสื่อจอดิจิทัลบนสถานีและจอในรถไฟฟ้าบีทีเอสของวีจีไอ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

VGI เล็งเห็นถึงพลังของสื่อในการเป็นกระบอกเสียงเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง จึงจับมือกับ Root the Future นำเสนอคอนเทนต์ปลุกจิตสำนึกผ่านสื่อจอดิจิทัลของวีจีไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมลดมลพิษได้ง่ายๆ ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้าที่จะทำให้ผู้โดยสารทุกท่านได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ทั้งนี้ตั้งแต่ได้มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 23 ปี โดยเราสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไปแล้วกว่า 1.9 ล้านตัน

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ทุกคนสามารถร่วมเป็นหนึ่งในฮีโร่ช่วยโลกในการลด Carbon Footprint ไม่ว่าจะเป็นลดการทำลายสิ่งแวดล้อม การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์หันมาบริโภค Plant-based food แทนเนื้อสัตว์ เนื่องจากกระบวนการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นั้นก่อให้เกิด Carbon Footprint ในปริมาณที่สูง โดยการผลิตและบริโภค Plant based แทนเนื้อสัตว์ 1 แสนตัน จะช่วยลดการสร้างคาร์บอนได้ถึง 3.3 แสนตันคาร์บอนต่อปี นี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยโลกได้ง่ายๆที่สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเอง เท่านี้ทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ ร่วมพลังกันเพื่อช่วยรักษาโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน


แชร์ :

You may also like