HomeCSRแม็คโครลุยผลิตน้ำ EM 10,000 ลิตรต่อเดือน ส่งต่อให้ กทม. นำร่อง 20 เขต

แม็คโครลุยผลิตน้ำ EM 10,000 ลิตรต่อเดือน ส่งต่อให้ กทม. นำร่อง 20 เขต

แชร์ :

makro em ชัชชาติ

แม็คโครมอบน้ำหมักชีวภาพ (EM) จากโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์” ที่ทางแม็คโครดำเนินการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องในทุกสาขา และนำขยะเศษอาหาร มาผ่านกระบวนการหมักจนเกิดเป็นน้ำหมักชีวภาพ (EM) พร้อมส่งมอบให้ กทม. เริ่มจาก 20 เขต นำร่อง โดยผลิตให้เดือนละ 10,000 ลิตร เพื่อกรุงเทพมหานครนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียในคูคลอง บริเวณโดยรอบชุมชน สนับสนุนนโยบายการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงการกรุงเทพเมืองน่าอยู่

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับน้ำหมักชีวภาพ ของแม็คโคร เป็นผลิตผลที่เกิดจากโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์” ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2010 โครงการนี้เป็นการนำขยะอาหาร (Food Waste) จากทุกสาขาทั่วประเทศ คัดแยกและนำไปทำให้เกิดประโยชน์ ลดการทิ้งฝังกลบสู่สิ่งแวดล้อม โดยนำอาหารส่วนเกินบริจาคให้สวนสัตว์ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ส่วนขยะประเภท ผัก ผลไม้ นำไปแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ (EM) และปุ๋ยหมัก เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแยกขยะขององค์กร

makro em

ส่วนการผลิตน้ำหมักชีวภาพเกิดจากการนำขยะอาหารประเภท ผัก ผลไม้ ไปผ่านกระบวนการหมักเป็นระยะเวลา 14 วัน จากนั้นนำมาบรรจุขวดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณชุมชนโดยรอบสาขา และส่งมอบให้กับหน่วยงานที่สนใจ  ดังเช่น กรุงเทพมหานคร ที่ต้องการน้ำหมักชีวภาพ (EM) ไปใช้ตามสำนักงานเขตต่าง ๆ เพื่อบำบัดน้ำเสีย ฉีดพ่นต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ยทางใบ และทำเป็นสารไล่แมลง หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย


แชร์ :

You may also like