HomePR Newsธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 55 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี [PR]

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 55 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี [PR]

แชร์ :

ธนาคารกรุงเทพ น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 55 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี รวมพลังศรัทธาจากลูกค้า พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,671,858 บาท

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 55  ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดยนายอมร จันทรสมบูรณ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ

โอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ ลูกค้าและประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้เกียรติร่วมในพิธี โดยพลังศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,671,858 บาท

 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวง หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 55 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง เดิมชื่อ วัดมณีธุดงค์สงฆ์มูลิกาวาส ตั้งอยู่ถนนมณีรัตน์ ตําบลอุทัยใหม่ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่รวม 50 ไร่ 1 งาน 42.2 ตารางวา เริ่มก่อสร้างราว พ.ศ. 2431 โดยประชาชนในพื้นที่นิยมเรียกว่าวัดทุ่งแก้ว เนื่องจากที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่ ด้านตะวันออกของป่าไผ่มีทุ่งใหญ่ พระธุดงค์มักมาพักในป่านี้ ประชาชนจึงนิยมเรียกบริเวณนี้ว่า “ทุ่งแก้ว” และติดปากนําไปเรียกชื่อวัดด้วย

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2478 เกิดเพลิงไหม้ตลาดสะแกกรังครั้งใหญ่ เพลิงไหม้ตลาด บ้านเรือนบริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกของวัดขวิด แม้สิ่งก่อสร้างของวัดขวิดไม่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ แต่ทางราชการมีความจำเป็นต้องจัดผังเมืองใหม่ เพื่อสร้างตลาดและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีการตัดถนนผ่านที่ดินของวัดขวิดถึง 3 ด้าน คือ ถนนศรีอุทัย ถนนมหาราช และถนนสะแกกรัง จึงให้รวมวัดขวิดเข้ากับ   วัดทุ่งแก้ว โดยสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนนามวัดทุ่งแก้วเป็น “วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม” เมื่อ พ.ศ. 2481 (มณี แปลว่า แก้ว หมายถึง ทุ่งแก้ว กปิฏ แปลว่า มะขวิด หมายถึง วัดขวิด) และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2536

ภายในบริเวณวัดยังมีสระน้ำพระพุทธมนต์ ขนาดกว้าง 14.60 เมตร ยาว 17.40 เมตร ลึก 7.19 เมตร มีศิลาลงยันต์คาถาอักษรขอม ปลุกเสกอาคมบรรจุไว้ตรงกลางสระ เพื่อให้น้ำทั้งสระเป็นน้ำมนต์ ใช้ในงานพิธีมงคลรวมไปถึงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านในอดีต รวมถึงนําน้ำจากสระน้ำมนต์ดังกล่าว (รวมกับน้ำจากแหล่งอื่นของมณฑลนครสวรรค์) ไปประกอบพิธีมุรธาภิเษก ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2456 รัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2468 และในรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 10) ได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสระน้ำมนต์นี้เช่นกัน โดยประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ที่พระอุโบสถ วัดมณีสถิตฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยังมีปูชนียสถาน ถาวรวัตถุ และสิ่งสำคัญ อาทิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม “อุทัยธรรมสภา”, พระปรางค์  5 ยอด ขนาดฐานกว้าง 8 เมตร สูง 16 เมตร, กุฏิสุนทรประมุข, หอพระไตรปิฎก สมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารี, ศาลาสังฆสภา และพระวิหารหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารยังได้จัดสรรเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาราว 4.8 ล้านบาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและสิ่งสำคัญ อาทิ งานบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎก และงานปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 39 ห้องตลอดจนปรับภูมิทัศน์โดยรอบภายในวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พร้อมทั้งร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 กับวัดสำคัญในท้องถิ่น ประกอบด้วย วัดสังกัสรัตนคีรี วัดหนองขุนชาติ วัดธรรมโฆษก วัดอุโปสถาราม วัดพิชัยปุรณาราม และมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี และโรงเรียนภายในจังหวัดอีก 4 แห่งด้วย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม