GULF แซง SINGTEL ขึ้นอันดับ1 ถือหุ้น INTUCH รวม 28.85%

gulf intuch
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ได้ยื่นทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH โดยสมัครใจ (Conditional Voluntary Tender Offer) จำนวน 2,599,720,233 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 81.07% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ


โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อหุ้น INTUCH 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 GULF ได้รายงานตลาดฯ เรื่องผลการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายให้แล้วจำนวน 318,154,616 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.92% ของหุ้น INTUCH

ปัจจุบัน GULF ถือหุ้น INTUCH อยู่แล้วจำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.93% เมื่อรวมกับหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายอีก 9.92% ทำให้ GULF ได้หุ้น INTUCH มาครองแล้วจำนวน 925,032,930 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.85%

ด้วยจำนวนหุ้นที่มีอยู่ 28.85% ทำให้ GULF ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้น INTUCH อันดับ 1 แซงหน้า SINGTEL ซึ่งถือหุ้นอยู่ 21% โดย GULF ยังเปิดรับซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

สำหรับหุ้น INTUCH วันนี้ (30 ก.ค.) เปิดที่ราคา 64.50 บาท โดย GULF ได้ประกาศตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท