ม.มหิดล เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ ผลิต “Content Creator” สร้างสรรค์โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล [PR]

โลกในยุคดิจิทัลมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้คอย update กันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงอาชีพที่เกิดขึ้นเพื่อสนองรับการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีการสร้างสรรค์ให้สอดรับกับรูปแบบของสื่อที่ทันสมัย ด้วยบทบาทของ “Content Creator”

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันอยู่เสมอมา แม้จะมีที่มาจากการเป็นคณะแพทย์ต้นแบบของประเทศ แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะเสริมพื้นฐานของการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ หรือ Liberal Art Education โดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ที่เน้นการเรียนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับวิชา และองค์ความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลาย สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ลึกและรู้รอบ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) กล่าวว่า ทักษะที่สำคัญของบัณฑิตในโลกยุคดิจิทัลนั้น นอกจากทักษะเพื่อความอยู่รอดในโลกยุคศตวรรษที่ 21 แล้ว บัณฑิตจำเป็นต้องเสริมด้วยทักษะด้าน soft skills ที่ว่าด้วยการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ MUIC จึงเน้นการสร้างเสริมขีดความสามารถและศักยภาพของบัณฑิต และได้มีการปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถ mix and match วิชาสาขาหลักที่เรียนอยู่กับวิชาในด้านอื่นๆ เพื่อสร้างส่วนผสมขององค์ความรู้ที่ลงตัวสำหรับผู้เรียนแต่ละบุคคล เช่น นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจจะเลือกเรียนวิชาด้านการออกแบบการสื่อสาร เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานหลังจากจบการศึกษา เป็นต้น หนึ่งในหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลที่น่าจับตา และกำลังเปิดสอนที่ MUIC คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตนานาชาติ สาขาสื่อและการสื่อสาร ซึ่งมุ่งผลิต “Content Creator” สร้างสรรค์โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตนานาชาติ สาขาสื่อและการสื่อสาร MUIC เป็นหลักสูตรที่บ่มเพาะบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของโลกในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องด้วย MUIC สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัล ให้เห็นความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นคุณค่าของการสร้างสื่อที่พัฒนาสังคม และจรรโลงความเป็นมนุษย์ ทั้งหมดนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนที่เป็น project-based learning ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการนำความรู้ภาคทฤษฎีมาสร้าง Media Product ที่สื่อสารผ่านสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริงในระดับนานาชาติ

อาชีพใหม่ “Content Creator” มีในทุกแขนงอาชีพที่ต้องสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการโฆษณา ในบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างมีตำแหน่ง Creative Leaders ซึ่งเป็นผู้วาง content plans และ strategies ของการสร้างกระบวนการการสื่อสารเชิงโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแยบยล และสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเป็น Blogger และ YouTuber ซึ่งต้องอาศัยการสร้างสรรค์ content ใหม่ๆ รวมทั้ง “Content Creator” ในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นักเขียนบทภาพยนตร์ และซีรีย์ทางทีวีออนไลน์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเปิดรับสื่อของคนรุ่นใหม่ ที่มาแทนที่การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หรือจอโทรทัศน์เช่นในอดีต และอีกหลากหลาย platforms ของสื่อดิจิทัล

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้สร้าง content ที่มีศักยภาพผ่านหลักสูตรที่มีพื้นฐานของการผสมผสานระหว่างสุนทรียศาสตร์ วรรณกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และทฤษฎีการสื่อสาร โดยการเรียนรู้กระบวนการการสร้าง content แบบองค์รวมที่มีมิติ ยิ่งไปกว่านั้นจะได้เลือกสายเรียนตามแขนงของการเป็น “Content Creator” ที่ตนเองสนใจ เช่น Digital Journalism, Creative Content และ Integrated Media Communication และท้ายสุด ผู้เรียนจะได้ทำ Thesis Project ที่เป็นการสร้าง Media Product จากสาย “Content Creator” ที่ตนศึกษามาเผยแพร่สู่ผู้ชมจริง ทั้งใน platform ที่เป็นดิจิทัล และในรูปแบบ offline นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบเส้นทาง “Content Creator” ที่ตนเองอยากเป็น สร้างงานวิทยานิพนธ์ที่เป็นทั้ง portfolio ส่วนตัวของตน และสร้างงาน Media Product อย่างแท้จริงอีกด้วย

นอกจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตนานาชาติ สาขาสื่อและการสื่อสาร แล้ว MUIC ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี อีก 16 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากผู้สมัคร ได้แก่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ และ ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB และหลักสูตรที่เปิดใหม่ล่าสุด Bachelor of Arts and Science in Creative Technology หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยราชสุดา ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครมากเช่นกัน เปิดรับสมัครระหว่างวัน 1 – 14 กรกฏาคม 2564 ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ http://muic.mahidol.ac.th/eng/admissions/thai-students-and-foreign-residents/