HomeBrand Move !!ก.ล.ต. ปรับผู้บริหาร “อิชิตัน” 33 ล้าน ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น

ก.ล.ต. ปรับผู้บริหาร “อิชิตัน” 33 ล้าน ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น

แชร์ :

chitan อิชิตัน ก.ล.ต.สั่งปรับ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดรวม 3 ราย จากการใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น (อินไซเดอร์) “อิชิตัน” (ICHI) โดยสั่งปรับรวม 33 ล้านบาท

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

บุคคลทั้ง 3 ราย ที่ ก.ล.ต.ได้สั่งลงโทษ ได้แก่  1.นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ กรณีขายหุ้นบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI) โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน 2. นางอิง ภาสกรนที กรณีเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับ ICHI แก่บุคคลอื่น และช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการขายหุ้น ICHI  และ 3.นางสาวสุภาณี สุขพันธุ์ถาวร  กรณีขายหุ้น ICHI โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน

โดยให้ผู้กระทำความผิดทั้ง 3 รายชำระค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด รวมจำนวน 33,173,237.48 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้ง 3 รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินของ ICHI รู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2559 ของ ICHI ที่มีกำไรสุทธิลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ และนายอภิชาติได้ขายหุ้น ICHI เมื่อวันที่ 10 – 20 มกราคม 2560 จำนวน 3,529,800 หุ้น ที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ทำให้ได้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงผลขาดทุน ก่อนมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานในงบการเงินประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนนางอิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ICHI รู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2559 ของ ICHI ที่มีกำไรสุทธิลดลง และนางอิงได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวแก่นางสาวสุภาณี สุขพันธุ์ถาวร (พี่สาวของนางอิง) และช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่นางสาวสุภาณี ได้ขายหุ้น ICHI เมื่อวันที่ 23 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 10,263,300 หุ้น ทำให้ได้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงผลขาดทุน ก่อนมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานในงบการเงินประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

การกระทำของนายอภิชาติ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 มาตรา 242 (1) การกระทำของนางอิงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 242 (2) และมาตรา 315 ประกอบมาตรา 242 (1)  และการกระทำของนางสาวสุภาณีเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 242 (1) ประกอบมาตรา 244 (4) การกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดทั้ง 3 รายดังกล่าว มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขโดยฉบับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนายอภิชาติ นางอิง และนางสาวสุภาณี โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด โดยในส่วนของนายอภิชาติ คิดเป็นเงินรวม 7,801,494.66 บาท นางอิง คิดเป็นเงินรวม 1,105,225.66 บาท และนางสาวสุภาณี คิดเป็นเงินรวม 24,266,517.16 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามนายอภิชาติ นางอิง และนางสาวสุภาณีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 12 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง

ผู้บริหาร “อิชิตัน” แจ้งลาออก 

ในวันเดียวกัน (22 ต.ค.) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ ว่าได้รับการกล่าวโทษจาก ก.ล.ต.ในประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์ ICHI ซึ่งกรณี นางอิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำนวยการ อิชิตัน ไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ส่วนกรณีนายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เป็นเพียงการขายหลักทรัพย์เดิม ที่มีอยู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวมิได้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ ICHI เพื่อการเก็งกำไรเช่นกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทจะทบทวนกฎระเบียบการใช้ข้อมูลภายในให้รัดกุมและเข้มงวดมากกว่านี้ และยังให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

จากกรณีที่เกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารทางการเงิน ขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกดังนี้
1. นางอิง ภาสกรนที ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ICHITAN ก.ล.ต. อิชิตัน


แชร์ :

You may also like