โครงการ MITR UP สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญความเปลี่ยนไปของโลกในหลากหลายมิติ

โครงการ MITR UP โดย MITR ACADEMY สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการอบรมระยะสั้น ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญความเปลี่ยนไปของโลกในหลากหลายมิติ และสนใจในการพัฒนา Social Skills โครงการ MITR UP รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.

- Advertisement -

เนื้อหาของหลักสูตร MITR UP จะเป็นเนื้อหาที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์การศึกษา การทำงานที่ต่างกัน จะทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึก และสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว นอกจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วยังเพิ่มทักษะที่มีความจำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนี้ เช่น Facilitator, Coaching โดยผ่านกระบวนการ Dialogue นอกจากนี้ยังรวมถึงการเรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมเมื่อสำเร็จการอบรมจากหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการทำงาน ทำธุรกิจและการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติได้ในที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้บริหารยุคใหม่ เจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจ ที่มีความสนใจความเปลี่ยนไปของการบริหารงาน
การจัดการธุรกิจ องค์กรสมัยใหม่ และธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงพัฒนาการด้าน Social Skills
2. อายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีความสนใจ เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ทั้งจากวิทยากร และผู้เข้าเรียนด้วยกัน เพื่อพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
4. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด

รูปแบบการจัดอบรม

 • เรียนจากคณาจารย์ และผู้บริหารองค์กรสมัยใหม่ในแต่ละสาขา มาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริง
  ทั้งในแง่ของการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิต
 • การเรียนแบบ “Dialogue Learning” (DL) โดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะเป็น Facilitator ให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆ ตาม Theme ที่กำหนดไว้ ภายใต้คำแนะนำ และดูแลจากโค้ชที่มีประสบการณ์
 • กิจกรรม และวิชาการประกอบอื่นๆ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน

ระยะเวลาการอบรม

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ สอบสัมภาษณ์ และชำระค่าอบรม 9 กรกฎาคม – 17 กันยายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 24 กันยายน 2563
 • เริ่มโครงการ 4 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการในการเข้าอบรม

 • วันอังคาร และวันพฤหัส เวลา 18.00 – 21.00 น.
 • ศึกษาดูงานในประเทศ 3 วัน 2 คืน วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย
 • จบหลักสูตรวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 50,000 บาท รวมค่าวิทยากร, กิจกรรม และดูงานจังหวัดเชียงราย

สถานที่อบรม

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mitracademy.net/mitrup/