Tag: Social Skills

โครงการ MITR UP สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญความเปลี่ยนไปของโลกในหลากหลายมิติ

โครงการ MITR UP โดย MITR ACADEMY สมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการอบรมระยะสั้น ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญความเปลี่ยนไปของโลกในหลากหลายมิติ และสนใจในการพัฒนา Social Skills โครงการ MITR UP รุ่นที่...
- Advertorial -