มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อนสู่ Cashless Campus [PR]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นผู้ให้บริการ TU GREATS App แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมบริการจัดทำบัตรนักศึกษา และบริการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 นี้ โดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วเสร็จ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ Cashless Campus เติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้รองรับและสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม

- Advertisement -

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต รวมถึงเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ซึ่งต้องสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21 โดยธนาคารกรุงเทพ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Digital Transformation เพื่อวางรากฐานและร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ Digital Ecosystem ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เพิ่มมากขึ้น

พร้อมทั้งการร่วมผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดภายในรั้วมหาวิทยาลัย หรือ Cashless Campus ตามวิสัยทัศน์ที่ทางมหาวิทยาลัยวางไว้อย่างครอบคลุม ทั้งในมิติของการเรียน และการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการพัฒนาใน 5 มิติ ต่อไปนี้

1. การสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะ GREATS ซึ่งเป็นคุณลักษณะจำเป็นของผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย

G: Global Mindset ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ

R: Responsibility มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม

E: Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง มีทักษะ สุนทรียะสนทนา

A: Aesthetic Appreciation ซาบซึ้งในความงดงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม

T: Team Leader ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งบทบาทผู้นำ และบทบาททีม

S: Spirit of Thammasat จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ เชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

การสร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
การมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

“ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งต่อมหาวิทยาลัย ผ่านบริการ TU GREATS App การจัดทำบัตรนักศึกษา การชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Bill Payment การขับเคลื่อนให้เกิด Cashless Campus ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ และสานต่อโครงการต่อเนื่องในปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและบุคลากร ที่มี 49,615 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 41,010 คน อาจารย์ผู้สอน 2,207 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 6,398 คน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การส่งมอบองค์ความรู้ รวมทั้งช่วยให้การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น” รศ.เกศินี กล่าว

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะเดินหน้าพัฒนาบริการให้สามารถรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของชาวธรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในมิติด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ มิติการพัฒนาช่องทาง ใช้จ่ายผ่าน Digital Payment ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเทอมหรือการใช้จ่ายอื่นๆ รวมไปถึงมิติการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน TU GREATS App ซึ่งจะเข้ามาเป็นเกตเวย์สำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกดิจิทัล เชื่อมโยงชาวธรรมศาสตร์ทุกคนไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ผ่านบริการต่างๆ ดังนี้

TU GREATS App เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ ในการพัฒนา Mobile Application ทั้งสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และได้นำเทคโนโลยี Face ID เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน และเทคโนโลยี Live Watermark สำหรับบัตรประจำตัวนักศึกษา Virtual ID Card ซึ่งตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพราะมีระบบป้องกันการถูกปลอมแปลงหรือสวมรอย โดยแอปพลิเคชันจะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในหลากหลายด้าน

· ด้านการเรียนการสอน – เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ สามารถเช็กตารางเรียน ผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลรายวิชา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การเช็กชื่อ การทำงานร่วมกันในชั้นเรียน การอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และนัดหมายของนักศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

· ด้านการชำระเงิน – รองรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมร้านค้าในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Cashless Campus

· ไลฟ์สไตล์ – สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นช่องทางรับข้อมูลและสื่อสารของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

บัตรนักศึกษา (บัตรพลาสติก) ธนาคารจะจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่มีฟังก์ชันควบคู่กับบัตรเดบิต Be 1st Smart TPN Mastercard จึงสามารถใช้ทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น เบิกถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม และรูดชำระค่าสินค้า ทั้งยังมีจุดเด่นที่รูปแบบและดีไซน์ของหน้าบัตร เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนพี่น้องนักศึกษาชาวธรรมศาสตร์จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบบัตรในครั้งนี้อีกด้วย

ขยายความร่วมมือเพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าสู่ Cashless Campus ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยทางมหาวิทยาลัยและธนาคารได้ร่วมกันพัฒนา Digital Ecosystem โดยล่าสุดได้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับการชำระเงินทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์ และ QR Code รวมถึงกำลังเร่งพัฒนาให้รองรับการทำธุรกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบการจ่ายบิล และการเชื่อมต่อเข้ากับ Bangkok Bank Mobile Banking App เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญแนะนำและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรหันมาใช้บริการและทำธุรกรรรมผ่าน TU GREATS App อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“TU GREATS App จะช่วยให้ชาวธรรมศาสตร์ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาบริการต่างๆ ล้วนมาจากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชาวธรรมศาสตร์ เพราะต้องการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์รวมของชาวธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง และมิเพียงแค่ในมิติของการเรียนการสอน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันด้วย เพื่อให้เป็นช่องทางสำคัญในการทำธุรกรรมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และในอนาคตจะเพิ่มบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวธรรมศาสตร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ TU GREATS App เข้าไปอยู่ใน Digital Lifestyle ของชาวธรรมศาสตร์ ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง” นายจรัมพร กล่าว